other
other

הערכות תפקודיות לקשישים עבור משרד הבריאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1994 מעניק לכל תושב במדינת ישראל שירותי אשפוז. בין היתר אשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים צעירים ותשושי נפש במימון המדינה, בכפוף לנהלי משרד הבריאות ובהשתתפות המאושפז ומשפחתו בעלות הטיפול .

לצורך יישום החוק, נערך "ביקור בית" על ידי אח/אחות במקום מגוריו של המועמד לאשפוז, בי"ח כללי, מוסד גריאטרי, מרכז יום, או בכל מקום אחר בו שוהה המועמד ומבוצעת הערכה תפקודית מקיפה, לצורך סיווגו של הקשיש לפני החלטה על אשפוז בבתי חולים גריאטריים סיעודיים.

ההערכה התפקודית מבוצעת ע"י אחים/ אחיות מקצועיים/ות אקדמאיים/ות ונועדה לאמוד את רמת תפקודו של הקשיש, יכולותיו, יכולות ההתמודדות של משפחתו ואת מידת התאמתו ומוכנותו למעבר למסגרת מוסדית, כמו גם האם הפוטנציאל השיקומי נוצל במלואו.

הפרוייקט בפריסה ארצית מופעל על ידי האגודה משנת 2013 עד היום.

הערכות תפקודיות לקשישים עבור משרד הבריאות
other

צרו קשר

    תפריט נגישות