environment

קשר בין עישון קל במשך תקופה ארוכה לבין תמותה מכל-הסיבות וממחלות ספציפיות במחקר משותף של מכון הבריאות הלאומי ושל חברה אמריקאית לגמלאים – חלק ב'

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
25.12.2018

חלק א' של המאמר "קשר בין עישון קל במשך תקופה ארוכה לבין תמותה מכל-הסיבות וממחלות ספציפיות".

קשרים בין מספר סיגריות ליום לבין תמותה מכל-הסיבות

1. בכל הקטגוריות של מספר הסיגריות ליום בהווה היה סיכון מוגבר לתמותה מכל-הסיבות בהשוואה לאי-עישון כלל.

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה ב-99%.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי 2.6.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי כ-3.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי 3.6.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי כ-3.9.

2. תמותה בעישון של מספר עקבי של סיגריות ליום במשך החיים בהשוואה לאי-עישון כלל:

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליוםהסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה ב-64%.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה ב-87%.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי כ-2.9.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי כ-3.7.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי 4.2.

3. תמותה בעישון של מספר לא-עקבי של סיגריות ליום, בין הכמות בהווה לבין זו שבתקופה מוקדמת יותר, בהשוואה לאי-עישון כלל.

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי כ-2.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי כ-2.9.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי כ-3.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי כ-3.6.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה פי 4.4.

קשרים בין מספר סיגריות ליום לבין תמותה ממחלות ספציפיות

בכל הקטגוריות של מספר הסיגריות ליום בהווה היה סיכון מוגבר לתמותה ממחלות ספציפיות בהשוואה לאי-עישון כלל.

1. תמותה מכלל מחלות הסרטן

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום בהווההסיכון לתמותה מסרטן היה גבוה בכ-90%.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליום בהווההסיכון תמותה מסרטן היה גבוה פי כ-2.8.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מסרטן היה גבוה פי כ-3.4.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מסרטן היה גבוה פי 4.4.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה סרטן היה גבוה פי 4.8.

2. תמותה מסרטן הריאות

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום בהווההסיכון לתמותה מסרטן הריאות היה גבוה פי כ-11.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מסרטן הריאות היה גבוה פי כ-18.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מסרטן הריאות היה גבוה פי כ-24.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה מסרטן הריאות היה גבוה פי כ-35.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה סרטן הריאות היה גבוה פי כ-37.

3. תמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי-הדם)

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום בהווההסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה בכ-70%.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליום בהווה, הסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה פי כ-2.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה ממחלות קרדו-ווסקולריות היה גבוה פי כ-2.6.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה פי כ-2.9.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה פי כ-3.

4. תמותה ממחלות הנשימה

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום בהווההסיכון לתמותה ממחלות הנשימה היה גבוה פי כ-6.4.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה ממחלות נשימה היה גבוה פי כ-11.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליום בהווה, הסיכון לתמותה ממחלות נשימה היה גבוה פי כ-12.8.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליום בהווההסיכון לתמותה ממחלות נשימה היה גבוה פי כ-15.5.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליום בהווה, הסיכון לתמותה ממחלות נשימה היה גבוה פי כ-20.

תמותה ממחלות ספציפיות בעישון של מספר עקבי של סיגריות ליום בהווה ובמשך החיים בהשוואה לאי-עישון כלל:

1. תמותה מכלל מחלות הסרטן

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום, לא נמצא הבדל בסיכון לתמותה מסרטן, כנראה בשל מספר קטן של נפטרים.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מסרטן היה גבוה פי כ-2.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מסרטן היה גבוה פי כ-3.6.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מסרטן היה גבוה פי כ-5.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מסרטן היה גבוה פי כ-5.4.

2. תמותה מסרטן הריאות

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליוםהסיכון לתמותה מסרטן הריאות היה גבוה פי כ-9.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מסרטן  הריאות היה גבוה פי כ-11.6.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מסרטן הריאות היה גבוה פי כ-27.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מסרטן הריאות היה גבוה פי כ-40.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מסרטן הריאות היה גבוה פי כ-53.

3. תמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליוםהסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה פי כ-2.8.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה פי 1.5.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה פי 2.5.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה פי כ-2.8.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה פי כ-3.2.

4. תמותה  ממחלות נשימה

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום, לא נצפתה תמותה ממחלות נשימה, לכן אי אפשר היה להעריך את הסיכון.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה ממחלות נשימה היה גבוה פי 6.

                      ג.          בעישון של 20-11 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה ממחלות נשימה היה גבוה פי כ-12.

                     ד.         בעישון של 30-21 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה ממחלות נשימה היה גבוה פי כ-16.

                     ה.         בעישון של יותר מ-30 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה ממחלות נשימה היה גבוה פי כ-25.

5. בחישוב תמותה ממחלות ספציפיות בעישון של מספר לא-עקבי של סיגריות ליום, בין הכמות בהווה לבין זו שבתקופה מוקדמת יותר, בהשוואה לאי-עישון כלל, הסיכון היה גבוה במקצת מזה שבעישון מספר עקבי של סיגריות במשך החיים.

סיכון מוגבר לתמותה בקרב מעשנים קלים בעבר אשר הפסיקו לעשן לפני תחילת המחקר בהשוואה ללא מעשנים כלל

                     א.         בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום, הסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה יותר באופן גבולי ב-8%.

                     ב.         בעישון של 10-1 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה יותר ב-17%.

                      ג.          בעישון של פחות מסיגריה אחת ליום, לא היה הבדל בסיכון לתמותה מהמחלות שנחקרו.

                     ד.         בעישון של 10-1 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מכל המחלות שנחקרופרט למחלות קרדיו-ווסקולריות, היה גבוה יותרכשהסיכון הגבוה ביותר היה לתמותה מסרטן הריאות (פי כ-2.6) ואחריו מחלות נשימה (פי כ-22).

במעשנים קלים אשר עישנו בעבר והפסיקו לעשן לפני תחילת המחקר בגיל מבוגר יותר, הסיכון לתמותה היה גבוה יותר מאשר בקרב הצעירים

הסיכון לתמותה ירד באופן פרוגרסיבי עם גיל צעיר יותר בעת הפסקת העישון.

                     א.         בגיל 50 שנה ומעלה בעת הפסקת העישון, בעישון עקבי של פחות מסיגריה אחת ליוםהסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה ב-44%בהשוואה למשתתפים שלא עישנו כלל.

                     ב.         בגיל 50 שנה ומעלה בעת הפסקת העישון, בעישון עקבי של פחות מסיגריה אחת ליוםהסיכון לתמותה ממחלות קרדיו-ווסקולריות היה גבוה ב-70%; בסיכון לתמותה מיתר המחלות שנחקרו לא נמצא הבדל בין הצעירים והמבוגרים.

                      ג.          בגיל 50 שנה ומעלה בעת הפסקת העישון, בעישון עקבי של 10-1 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מכל-הסיבות היה גבוה ב-42%; הסיכון היה נמוך יותר בקבוצות גיל צעירות יותר, כשהסיכון הנמוך ביותר היה בגילאי 29-20 (סיכון גבוה ב-11% בהשוואה ללא מעשנים כלל).

                     ד.         בגיל 50 שנה ומעלה בעת הפסקת העישון, בעישון עקבי של 10-1 סיגריות ליוםהסיכון לתמותה מהמחלות שנחקרו היה גבוה יותר מאשר בקרב צעירים יותרכשהסיכון הגבוה ביותר היה לתמותה מסרטן הריאות (פי כ-5) ואחריו לתמותה ממחלות נשימה (פי כ-4).

סיכון דומה לתמותה נמצא בקרב מעשנים קלים של מקטרת וסיגרים.

כל הקשרים תוקננו למשתנים בלתי תלויים (גורמים מבלבלים1), כמו מגדר, מוצא אתני, אורח-החיים (פעילות גופנית, צריכת אלכוהול), היסטוריה רפואית, השכלה, גובה ומשקל (לחישוב ה-BMI)

מסקנות החוקרים

משתתפים אשר דיווחו על עישון עקבי במשך החיים של פחות מסיגריה אחת ליום או 10-1 סיגריות היו בסיכון גבוה יותר באופן משמעותי למוות מוקדם (premature death) מטווח רחב של גורמי מוות הקשורים בעישון בהשוואה למשתתפים שלא עישנו כלל. ממצאי המחקר מצביעים על כך שאין רמה בטוחה של חשיפה לעישון טבק. כמו כן, הפסקת עישון מורידה את הסיכון לתמותה, ולכן יש לעודד את המעשנים ולסייע בידיהם להפסיק לעשן.

 

 


 

1גורם מבלבל (confounder) – גורם חיצוני הקשור באופן ישיר או באופן בלתי ישיר הן לגורם התלוי (הגורם הנחקר) והן לגורם הבלתי תלוי (הגורם המשפיע).

תפריט נגישות