environment

קשר בין חוסר ביטחון תזונתי של משקי בית לבין תמותה בקנדה: מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסייה

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
28.07.2020

קשר בין חוסר ביטחון תזונתי של משקי בית לבין תמותה בקנדה: מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסייה

חוסר ביטחון תזונתי (food insecurity) – גישה לא מספקת למזון בגלל אילוצים כלכליים מהווה מקור לדאגה לבריאות הציבור. חוסר ביטחון תזונתי קשור בתוצאים בריאותיים שליליים (negative health outcomes), הוצאות גבוהות יותר ושימוש גדול יותר בשירותי הבריאות. חוסר ביטחון תזונתי מנבא היארעות גבוהה יותר של מחלות כרוניות וטיפול לקוי יותר בהן. הוא קשור גם בהפרעות נפשיות, מחשבות אובדניות וניסיונות התאבדות. עדויות רבות קושרות חוסר ביטחון תזונתי לבריאות, אבל פחות ידוע על הקשר בין חוסר ביטחון תזונתי לבין תמותה.

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסייה, שהתפרסם ב-Canadian Medical Association Journal, העריך את הקשר בין חוסר ביטחון תזונתי לבין תמותה מכל הסיבות ותמותה ממחלות ספציפיות בקרב מבוגרים קנדיים. הערכת חוסר ביטחון תזונתי בוצעה באמצעות השימוש בסקר בריאות קנדי בקהילה בשנים 2017-2015. סקר בריאות קנדי בקהילה הוא מחקר חתך דו-שנתי, המייצג 98% מהאוכלוסייה הקנדית הלא-ממוסדת (חיה בקהילה) בגילאי 12 עד 82 שנה. מידע קליני התקבל מתמצית בסיס נתוני השחרור (Discharge Abstract Database) של החולים, בו רשומים תאריכי הקבלה והשחרור מבית החולים כמו גם האבחנה העיקרית האחראית ביותר לאישפוז. זיהוי מוות בטרם עת (premature death) נעשה באמצעות השימוש במאגר סטטיסטי של תמותה. סיבת המוות קודדה באמצעות השימוש בסיווג הבינלאומי של מחלות International Classification of Diseases and Related Problems  (10th Revision). ההשוואה של תמותה מכל הסיבות ושל תמותה ממחלות ספציפיות בקרב מבוגרים נערכה על פי מצב חוסר ביטחון תזונתי של משקי בית.

מוות בטרם עת הוגדר כמוות המתרחש לפני הגיל הממוצע של מוות באוכלוסייה מסוימת. תוחלת החיים של קנדים בגיל 18 שנה בין השנים 2014-2008 הייתה כ-82 שנה, כך שמוות בטרם עת היה מוות של המשתתף, שהתרחש לפני גיל 83 שנה, בין הריאיון של סקר הבריאות לבין 31 בדצמבר 2017. מקרי תמותה ממחלות זיהום ופגיעות/פציעות [שכללו מחלות טפיליות זיהומיות, פציעות לא מכוונות (unintentional injuries), התאבדויות, ומחלות זיהומיות שונות אחרות ופגיעות אחרות] הופרדו ממקרי תמותה ממחלות לא-מדבקות [שכללו סרטן, מחלות דם ומחלות דרכי הנשימה (circulatory-respiratory diseases), מחלות מטבליות ומחלות של מערכת העיכול ומחלות לא-מדבקות שונות אחרות].  על מנת לאמוד טוב יותר את השפעת תכנית התערבות, זוהו מקרי תמותה שנחשבו לברי-מניעה באופן פוטנציאלי באמצעות טיפול ומניעה מספקים של מערכת בריאות הציבור.

מצב חוסר ביטחון תזונתי נקבע בהתבסס על סולם מתוקף בן 18 פריטים של חומרה, שפותח על ידי משרד החקלאות האמריקאי (US Department of Agriculture – USDA), כדי להעריך עד כמה מספקת הגישה של משקי הבית למזון במשך 12 החודשים האחרונים. על פי תוכנית סיווג, שפותחה על ידי משרד הבריאות הקנדי, בהתבסס על מספר התשובות החיוביות, משקי הבית סווגו כבעלי ביטחון תזונתי בטוח (food-secure), בעלי חוסר ביטחון תזונתי גבולי (marginally food-insecure), בעלי חוסר ביטחון תזונתי מתון (moderately food-insecure) ובעלי חוסר ביטחון תזונתי חמור (severely food-insecure).

משתנים נוספים שנתקבלו כללו נתונים דמוגרפיים (מגדר וגיל בעת הריאיון), מאפיינים סוציו-אקונומיים של משקי הבית, ההשכלה הגבוהה ביותר ונתוני בריאות בתחילת המחקר. נתוני בריאות כללו אשפוז כלשהו לטיפול במחלה חריפה במשך השנתיים האחרונות, מצב עישון, צריכת אלכוהול במשך השנה האחרונה, ודיווח-עצמי על מספר מצבים בריאותיים, ביניהם סרטן, יתר לחץ-דם (לחץ דם גבוה), השפעות שבץ מוחי, סוכרת ומחלות לב. 

המחקר כלל 667,285 משתתפים. לא נכללו בניתוח נתוני המחקר: 1. משתתפים שהיה חסר להם נתון לגבי חוסר ביטחון תזונתי; 2. בני נוער שהיו בגיל 17-12 שנה בעת הריאיון; 3. משתתפים בני 83 ומעלה בעת הריאיון; 4. משתתפים שהיו חסרים להם נתוני קבלה ושחרור מבית-החולים. לכן, בניתוח נתוני המחקר נכללו כ-510,000 משתתפים.

ממצאים

בין ריאיון סקר הבריאות לבין 31 בדצמבר 2017, במשך 3,390,500 שנות אדם[1] נפטרו 25,460 מבוגרים לפני גיל 83 שנה. משתתפי הסקר שלא נפטרו בטרם עת (484,550) עד שנת 2017 והמשתתפים שנפטרו בטרם עת (25,460) עד שנת 2017 ייצגו 267,331,000 ו-8,448,000 מבוגרים קנדים לא ממוסדים (חיים בקהילה), בהתאמה, בגילאי 82-18 שנה במצב של חוסר ביטחון תזונתי תקף. 

 • בהשוואה למשתתפים שלא נפטרו בטרם עת, משתתפים שכן נפטרו נטו פחות להיות בעלי ביטחון תזונתי בטוח, נטו יותר להיות גברים, מבוגרים יותר, מעשנים, חולים במחלות כרוניות, ובעלי הכנסה והשכלה נמוכות יותר. 
 • מספר מקרי תמותה ל-100,000 שנות-אדם היה גבוה יותר בקרב מבוגרים בעלי חוסר ביטחון תזונתי חמור: (1)  736 מקרי מוות ל-100,000 שנות-אדם בקרב בעלי ביטחון תזונתי בטוח; (2) 752 בקרב בעלי חוסר ביטחון תזונתי גבולי; (3) 834 בקרב בעלי חוסר ביטחון תזונתי מתון; (4) 1,124 בקרב בעלי חוסר ביטחון תזונתי חמור.
 • כ-68% ממקרי המוות בטרם עת היו ברי-מניעה בקרב בעלי ביטחון תזונתי בטוח; 72% בקרב בעלי חוסר ביטחון תזונתי גבולי; 72% בקרב בעלי ביטחון תזונתי מתון ו-75% בקרב בעלי ביטחון תזונתי חמור. 
 • מחלות לא-מדבקות היו אחראיות ל-90% מכלל מקרי המוות, כולל 91% ממקרי המוות בקרב מבוגרים בעלי ביטחון תזונתי בטוח ו-84% ממקרי המוות בקרב מבוגרים בעלי חוסר ביטחון תזונתי. 
 • החלק של המבוגרים בעלי חוסר ביטחון תזונתי היה גבוה יותר באופן פרופורציונלי בקרב מבוגרים שנפטרו ממחלות זיהומיות ופגיעות/פציעות (19.5%) מאשר בקרב אלו שנפטרו ממחלות לא-מדבקות (11.8%). 
 • מבוגרים בעלי חוסר ביטחון תזונתי נפטרו מוקדם יותר: הגיל הממוצע בעת פטירה היה 68.9 שנה בקרב בעלי ביטחון תזונתי בטוח; 64.4 שנה בקרב בעלי חוסר ביטחון תזונתי גבולי; 62.7 שנה בקרב בעלי ביטחון תזונתי מתון; 59.5 שנה בקרב בעלי חוסר ביטחון תזונתי חמור.

קשרים בין חוסר ביטחון תזונתי לבין תמותה מכל הסיבות בטרם עת

 1. לאחר תקנון למגדר וגיל בעת הריאיון של הסקר, חוסר ביטחון תזונתי גבולי, חוסר ביטחון תזונתי מתון וחוסר ביטחון תזונתי חמור היו קשורים בסיכון לתמותה מכל הסיבות הגבוה ב-62%, 96% ופי 3.25, בהתאמה; לאחר תקנון נוסף למצב בריאותי ולמצב הסוציו-אקונומי בתחילת המחקר, חוזק הקשר ירד, כשחוסר ביטחון תזונתי גבולי, חוסר ביטחון תזונתי מתון וחוסר ביטחון תזונתי חמור היו קשורים בסיכון לתמותה הגבוה ב-10%, 11% ו-37%, בהתאמה.
 2.  הקשר בין חוסר ביטחון תזונתי לבין הסיכון לתמותה מכל הסיבות היה דומה בקרב גברים ונשים.

קשרים בין חוסר ביטחון תזונתי לבין תמותה בטרם עת ממחלות ספציפיות

 1. חוסר ביטחון תזונתי חמור היה קשור באופן עקבי בתמותה בטרם עת גבוהה יותר מכל המחלות הספציפיות, מלבד סרטן.
 2. חוסר ביטחון תזונתי גבולי ומתון היה קשור בגורמים מעטים יותר למוות בטרם עת.
 3. תמותה ממחלות טפיליות זיהומיות הייתה קשורה בכל רמות חוסר ביטחון תזונתי.
 4. תמותה בשל התאבדויות ופגיעות/פציעות הייתה קשורה בחוסר ביטחון תזונתי גבולי וחמור.
 5. תמותה ממחלות דם ומחלות דרכי הנשימה הייתה קשורה בחוסר ביטחון תזונתי מתון וחמור.
 6. תמותה גבוהה יותר מגורמים ברי-מניעה פוטנציאליים נצפתה בכל רמות חוסר ביטחון תזונתי.

מסקנות החוקרים

חוסר ביטחון תזונתי חמור ניבא תמותה בטרם עת מכל המחלות הספציפיות מלבד סרטן. משתתפים בעלי חוסר ביטחון תזונתי חמור מתו בגיל מוקדם יותר ב-9 שנים מאשר מקביליהם שהיו בעלי ביטחון תזונתי בטוח. מבוגרים ממשקי בית בעלי חוסר ביטחון תזונתי צריכים לקבל תשומת לב גדולה יותר מקלינאים וקובעי מדיניות, בגלל הסיכון המוגבר שלהם למוות בטרם עת. המאמצים להורדת תמותה בטרם עת צריכים להחשיב חוסר ביטחון תזונתי כגורם חברתי קובע.

[1] שנות-אדם – זהו סכום של סך כל הזמן הנתרם על ידי כל משתתפי המחקר; משתתף נחשב לתורם זמן-אדם (במחקר הזה שנים) כל אימת שאינו חולה ולכן מצוי בסיכון לפתח את המחלה אשר את הופעתה מעוניינים לחקור; שנות-אדם מחושבות על ידי הכפלת מספר המשתתפים במחקר במספר השנים שכל אחד מהם תרם.

תפריט נגישות