environment

קשרים בין צריכה אימהית של קפאין לבין תוצאי לידה: מחקר עוקבה בין דורי של דרך חיים

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
16.12.2018

תוצאי לידה שליליים, כגון משקל לידה נמוך (low birth weight) ולידה מוקדמת (preterm birth), קשורים בתחלואה ותמותה גבוהות יותר בילדות ובגיל המבוגר. באופן גלובלי, משקל נמוך של הילוד ולידה מוקדמת מתרחשים בכ-15%-20% וכ-5%-18%, בהתאמה, של כלל לידות החי. כך שזיהוי גורמי סיכון הניתנים לשינוי של משקל לידה נמוך ולידה מוקדמת מציב צורך דחוף לביצוע מחקר.

קפאין הוא חומר פסיכואקטיבי (משפיע על תפקוד המוח ועל התהליכים השכליים) והוא מצוי בקפה, תה, קולה, משקאות קלים ומזונות ומשקאות המכילים קקאו. מחקרים רבים הסיקו כי היריון יכול להוות תקופה רגישה במיוחד, אשר בה צריכה אימהית של קפאין עלולה להשפיע באופן שלילי על הלידה ובעקבות כך על בריאות הילד.

בזמן היריון קצב המטבוליזם של קפאין יורד באופן הדרגתי עם התקדמות ההיריון, והאנזים העיקרי המעורב במטבוליזם הקפאין חסר הן בשליה והן בעובר, דבר המעורר דאגה לגבי הצטברות קפאין ברקמות העובר ולגבי תוצאותיו המזיקות האפשריות.

מרבית המחקרים שהתמקדו בתוצאי צריכה אימהית של קפאין הראו כי צריכה גבוהה יותר של קפאין קשורה בתוצאים שליליים. אולם, המחקרים נערכו במדינות בהן קפה היווה את המקור העיקרי של קפאין. לא ברור אם תה הינו בטוח בתקופה רגישה זו. מחקרים שנערכו בממלכה המאוחדת ובמדינות אסיה, בהן התה הינו המקור העיקרי של קפאין הניבו תוצאות סותרות. מחקר עוקבה פרוספקטיבי, מחקר עוקבה בין דורי של דרך חיים,   (Lifeways Cross Generation Cohort Study), שהתפרסם ב-American Journal of Clinical Nutrition, בדק את הקשרים בין צריכת תה כמקור העיקרי של קפאין לבין תוצאים שליליים של לידה באוכלוסייה אירית, בה תה מהווה את המקור העיקרי לקפאין.

נשים בהיריון גויסו על ידי מיילדות, בין השנים 2001 ו-2003 בביקורן הראשון בשני בתי יולדות (בדבלין ובגלאווי). בניתוח נתוני המחקר נכללו 941 זוגות אימהות-ילד מתוך 1124 אימהות שגויסו, וזאת לאחר הוצאת משתתפות שלא מלאו שאלון הערכה תזונתית, וכן הוצאת תינוקות אשר היו חסרים להם נתונים לגבי גיל ההיריון או משקל לידה.

הערכה תזונתית של האימהות בטרימסטר הראשון להריונן נערכה באמצעות שאלון תדירות צריכת מזונות (food frequency questionaire) למילוי עצמי בן 149 פריטים, אשר תוקף לשימוש באוכלוסייה האירית. המשתתפות נשאלו לגבי תדירות צריכה ממוצעת (9 רמות צריכה שנעו מאף פעם או פחות מפעם בחודש עד ל-6 פעמים ומעלה ליום) של כל פריט מזון ב-16-12 השבועות הראשונים להיריון. מזונות ומשקאות רלבנטיים (כלומר, קפה, תה, משקאות קלים ומזונות ומשקאות המכילים שוקולד) זוהו משאלון תדירות צריכת מזונות לצורך חישוב צריכת קפאין.

מידע לגבי תוצאי לידה (משקל לידה, גיל היריון, אורך הילוד והיקף הראש) ומין הילוד נשלפו מתוך רשומות בתי החולים. משקל לידה נמוך הוגדר כנמוך מ-2,500 ק"ג. לידה מוקדמת הוגדרה כלידה לפני השלמת 37 שבועות של היריון.

בעת הגיוס למחקר האימהות מילאו שאלון למילוי עצמי לגבי משקלן לפני ההיריון, גובה, גיל בעת הגיוס למחקר, מעמד סוציו-אקונומי, השכלה, עישון סיגריות וצריכת אלכוהול בזמן ההיריון. היריון בסיכון (סוכרת היריון) נשלף מרשומות בתי החולים, או דווח  (דיווח עצמי) בביקור החמישי (קדם-רעלת היריון, preeclampsia).

ממצאים

הגיל הממוצע של האימהות היה כ-30 שנה וה-BMI הממוצע שלהן לפני הריונן היה 23.8 ק"ג/מ2. לכמחצית מהן הייתה השכלה על-תיכונית ומעלה והיו ללא לידות קודמות (nulliparous). עישון סיגריות וצריכת אלכוהול דווחו ב-27% ו-69% מהאימהות, בהתאמה. אימהות בעלות צריכה גבוהה יותר של קפאין נטו להיות מבוגרות יותר וללא לידות קודמות, כמו כן נטו יותר לעשן ולצרוך אלכוהול בזמן ההיריון. הן גם נטו להיות בעלות השכלה גבוהה יותר. באוכלוסייה זו של אימהות תה היווה את המקור העיקרי לקפאין (48%), הבאים אחריו היו קפה (39%), משקאות קלים (8%) ומוצרי שוקולד (5%).

קשרים בין צריכת קפאין לבין נתונים רציפים של תוצאי לידה

 1. כל עלייה ב-100 מיליגרם ליום בסך צריכה אימהית של קפאין הייתה קשורה במשקל לידה ממוצע נמוך יותר בכ-72 גרם.א. צריכה אימהית של סך קפאין ליום של 200 מיליגרם ליום ומעלה הייתה קשורה במשקל לידה ממוצע נמוך בכ-172 גרם מאשר בצריכה הנמוכה מ-50 מיליגרם ליום.
 1. כל עלייה ב-100 מיליגרם ליום בסך צריכה אימהית של קפאין הייתה קשורה בגיל היריון ממוצע קצר יותר ב-0.13 שבועות.א. צריכה אימהית של סך קפאין ליום של 200 מיליגרם ליום ומעלה הייתה קשורה בגיל היריון ממוצע קצר יותר ב-0.40 שבועות מאשר בצריכה הנמוכה מ-50 מיליגרם ליום.
 1. כל עלייה ב-100 מיליגרם ליום בסך צריכה אימהית של קפאין הייתה קשורה באורך ילוד ממוצע קצר יותר ב-0.30 ס"מ .א. צריכה אימהית של סך קפאין ליום של 200 מיליגרם ליום ומעלה הייתה קשורה באורך ילוד ממוצע קצר יותר ב-0.64 ס"מ מאשר בצריכה הנמוכה מ-50 מיליגרם ליום.
 1. כל עלייה ב-100 מיליגרם ליום בסך צריכה אימהית של קפאין הייתה קשורה בהיקף ממוצע קטן יותר ב-0.12 ס"מ של ראש הילוד.א. צריכה אימהית של סך קפאין ליום של 200 מיליגרם ליום ומעלה הייתה קשורה בהיקף ממוצע קטן יותר ב-0.30 ס"מ של ראש הילוד מאשר בצריכה הנמוכה מ-50 מיליגרם ליום.
 1. צריכה אימהית של קפאין שמקורו בקפה בכמות של 200 מיליגרם ומעלה ליום הייתה קשורה במשקל לידה ממוצע נמוך יותר בכ-166 גרם מאשר באי-צריכה כלל של קפאין.
 2. צריכה אימהית של קפאין שמקורו בקפה בכמות של 200 מיליגרם ומעלה ליום הייתה קשורה בגיל היריון ממוצע קצר יותר ב-0.36 שבועות מאשר באי-צריכה כלל של קפאין שמקורו בקפה.
 3. צריכה אימהית של קפאין שמקורו בקפה בכמות של 200 מיליגרם ומעלה ליום הייתה קשורה באורך ילוד ממוצע קצר יותר בכ-0.50 ס"מ מאשר באי-צריכה כלל של קפאין שמקורו בקפה.
 4. צריכה אימהית של קפאין שמקורו בקפה בכמות של 200 מיליגרם ומעלה ליום הייתה קשורה בהיקף ממוצע קטן יותר ב-0.25 ס"מ של ראש הילוד מאשר באי-צריכה כלל של קפאין שמקורו בקפה.
 5. צריכה אימהית של קפאין שמקורו בתה בכמות של 100 מיליגרם ומעלה ליום הייתה קשורה במשקל לידה ממוצע נמוך יותר בכ-179 גרם מאשר בצריכה הנמוכה מ-50 מיליגרם ליום של קפאין שמקורו בתה.
 6. צריכה אימהית של קפאין שמקורו בתה בכמות של 100 מיליגרם ומעלה ליום הייתה קשורה בגיל היריון ממוצע קצר יותר בכ-0.20 שבועות מאשר בצריכה הנמוכה מ-50 מיליגרם ליום של קפאין שמקורו בתה.
 7. צריכה אימהית של קפאין שמקורו בתה בכמות של 100 מיליגרם ומעלה ליום הייתה קשורה באורך ילוד ממוצע קצר יותר בכ-0.90 ס"מ מאשר בצריכה הנמוכה מ-50 מיליגרם ליום של קפאין שמקורו בתה.
 8. צריכה אימהית של קפאין שמקורו בתה בכמות של 100 מיליגרם ומעלה ליום הייתה קשורה בהיקף ממוצע קטן יותר בכ-0.30 ס"מ של ראש הילוד מאשר בצריכה הנמוכה מ-50 מיליגרם ליום של קפאין שמקורו בתה.

קשרים בין צריכת קפאין לבין נתונים בינריים[1] של תוצאי לידה

 1. כל עלייה של 100 מיליגרם בסך קפאין ליום, הייתה קשורה בסיכון גבוה יותר ב-47% וב-36% למשקל לידה נמוך וללידה מוקדמת, בהתאמה.
 2. בהשוואה לצריכה נמוכה של קפאין שמקורו בקפה (פחות מ-200 מיליגרם ליום), בצריכה גבוהה (200 מיליגרם ליום ומעלה), הסיכון למשקל לידה נמוך וללידה מוקדמת היה גבוה פי 3.1 ופי 2.74, בהתאמה.
 3. בהשוואה לצריכה נמוכה של קפאין שמקורו בתה (50 מיליגרם ליום עד פחות מ-100 מיליגרם), בצריכה גבוהה (100 מיליגרם ליום ומעלה) הסיכון למשקל לידה נמוך וללידה מוקדמת היה גבוה פי 2.47 ופי 2.56, בהתאמה.
 4. הקשרים היו דומים לאחר הוצאת משתתפות עם סיבוכי היריון ובנשים שמעולם לא עישנו.
 5. בניתוח נתונים שהוציא את כל צרכניות הקפה, צריכה אימהית של תה הייתה קשורה עדיין בממדים נמוכים יותר של הילוד.

מסקנות החוקרים

צריכה אימהית גבוהה יותר של קפאין, אף ברמה הנמוכה מערכי היעד (cut-offs) המומלצים כעת, פחות מ-200 מיליגרם ליום (המלצות תזונה נורדיות) ופחות מ-300 מיליגרם ליום (המלצות ארגון הבריאות העולמי), קשורה באופן כללי בתוצאי לידה תת-אופטימליים, במיוחד במשקל לידה נמוך. קשרים דומים נמצאו לגבי קפאין שמקורו בקפה וזה שמקורו בתה.

____________

[1] בינרי – שיטת ספירה העושה שימוש בשני סימנים בלבד (לדוגמא, כן/לא).

 

תפריט נגישות