environment

צריכת תפוחי-עץ והסיכון לסרטן: סקירה שיטתית ומטא-אנליזה של מחקרים תצפיתיים

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
18.12.2018

במשך השנים התגלה עניין מיוחד במזונות מהצומח כמרכיבים מונעי סרטן פוטנציאליים בדיאטה בריאה. פירות וירקות מכילים מספר עצום של פיטוכימיקלים1בעלי פעילות ביולוגית, אשר באמצעות מנגנונים שונים, מציגים בניסויים במבחנה ובמודלים של בעלי חיים תכונות מדכאות או מונעות היווצרות גידולים סרטניים (chemopreventive properties). אולם, מנקודת מבט אפידמיולוגית, למרות שמחקרי מקרה-ביקורת מוקדמים הצביעו על כך שלפירות וירקות תפקיד מונע ברור של סרטן במיקומים שונים בגוף, מחקרים פרוספקטיביים מקיפים אחרונים הטילו ספק במסקנה זו.

בשל ההרכב הכימי המיוחד והמנגנונים המולקולריים האפשריים המעורבים, יתכן שפירות/ירקות מסוימים קשורים באופן חזק יותר עם סיכון לסרטן מאשר פירות/ירקות אחרים. עובדה זו עלולה שלא להתבטא במחקרים הבוחנים את הקשר בין הסיכון לסרטן לבין צריכה כוללת של פירות/ירקות. במובן זה, תפוחי-עץ משכו את תשומת ליבם של החוקרים האיטלקים, היות שתפוחי-עץ הם הפרי הנאכל ביותר במדינות אירופה והם מהווים מקור עשיר לפיטוכימיקלים (פנולים ופלבונואידים, שהם חומרים נוגדי חימצון) בעלי פעילות ביולוגית מונעת סרטן ונוגדת חימצון. החוקרים ערכו סקירה שיטתית של הספרות המדעית שדנה בקשר בין צריכת תפוחי-עץ לבין הסיכון לסרטן, ובפעם הראשונה הם בצעו מטא-אנליזה על מנת לספק אומדן כמותי לקשר זה. הסקירה התפרסמה ב-Public Health Nutrition.

בסקירה השיטתית והמטא-אנליזה נכללו 41 מחקרים במבוגרים, מתוכם 21 היו מחקרי מקרה-ביקרות, 17 היו מחקרי עוקבה וארבעה היו ניתוחים מאוגדים (pooled analyses) של מחקרי עוקבה. מחקרי מקרה-ביקורת היו על סרטן הריאות, סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן השד, סרטן הושט, סרטן חלל הפה, סרטן הערמונית, סרטן הלבלב, סרטן שלפוחית השתן, סרטן הגרון, סרטן השחלות, סרטן הכליה וסרטן רקמת החיבור של המוח (glioma). מחקרי העוקבה היו על סרטן הריאות, סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן השד, סרטן הושט, סרטן הלבלב, סרטן שלפוחית השתן, סרטן הכליה, סרטן הרחם, סרטן צוואר-ראש, סרטן דרכי השתן, סרטן הקיבה וכל סוגי הסרטן.

ממצאים

קשרים בין צריכת תפוחי עץ לבין סרטן

  1. צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-12% וב-11% לסרטן הריאות במחקרי מקרה-ביקורת ובמחקרי עוקבה, בהתאמה.
  2. בניתוח מאוגד של נתוני מחקרי מקרה-ביקורת ושל מחקרי עוקבה צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-12% לסרטן הריאות.

                     א.         בניתוח מאוגד של נתוני מחקרי מקרה-ביקורת ושל מחקרי עוקבה צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-12% לסרטן הריאות בקרב מעשנים בהווה; במחקרים בהם השתתפו מעשנים ולא מעשנים צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-18% לסרטן הריאות, אולם ההשפעה לא הייתה מובהקת בקרב משתתפים שלא עישנו אף פעם.

                     ב.         בניתוח מאוגד של נתוני מחקרי מקרה-ביקורת ושל מחקרי עוקבה צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-21% לסרטן הריאות בקרב גברים, אך לא בקרב נשים.

  1. קשר בין צריכת תפוחי-עץ לבין סרטן במיקומים שונים במערכת העיכול:

                     א.         צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-34% לסרטן המעי הגס והחלחולת במחקרי מקרה-ביקורת, אך לא במחקרי עוקבה.

                     ב.         בניתוח מאוגד של נתוני מחקרי מקרה-ביקורת ושל מחקרי עוקבה צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-28% לסרטן המעי הגס והחלחולת.

                      ג.          צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-75% לסרטן חלל הפה במחקרי מקרה-ביקורת; לא נמצאו מחקרי עוקבה על הקשר בין צריכת תפוחים לבין סרטן חלל הפה.

                     ד.         לא נמצא קשר בין צריכת תפוחי-עץ לבין סרטן הושט בשני סוגי המחקר.

                     ה.         בניתוח מאוגד של נתונים על סרטן במיקומים שונים במערכת העיכול (סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן חלל הפה, סרטן הושט וסרטן הקיבה), במחקרי מקרה-ביקורת צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-50% לסרטן, אך לא במחקרי עוקבה; בניתוח מאוגד של נתוני מחקרי מקרה-ביקורת ושל מחקרי עוקבה צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתהקשורה בסיכון הנמוך ב-41% לסרטן.

  1. צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון הנמוך ב-21% לסרטן השד במחקרי מקרה-ביקורת, אך לא במחקרי עוקבה; בניתוח מאוגד של נתוני מחקרי מקרה-ביקורת ושל מחקרי עוקבה צריכה גבוהה של תפוחי-עץ (בדרך כלל מנה אחת ומעלה ליום ובחלק מהמחקרים צריכה של 25 גרם לפחות של תפוחי-עץ ליום) הייתה קשורה בסיכון נמוך יותר באופן כמעט מובהק של 11% לסרטן השד.
  2. לא נמצא קשר בין צריכת תפוחי-עץ לבין סרטן הערמונית.
  3. הימצאות מחקר בודד על הקשר בין צריכת תפוחי-עץ לבין סרטן במיקומים אחרים בגוף לא אפשרה את ניתוח הנתונים לגבי מיקומי סרטן אחרים בגוף.

מסקנות החוקרים

המטא-אנליזה מספקת עדות משכנעת התומכת בהשערה שלתפוחי-עץ יכולת מגנה מפני היווצרות סרטן הריאות, סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן חלל הפה, סרטן במערכת העיכול וסרטן השד. דרושים מחקרים נוספים על מנת להבהיר את הקשר בין צריכת תפוחי-עץ לבין סרטן במיקומים אנטומיים אחרים בגוף.

 

 


 

1פיטוכימיקלים – חומרים המצויים באופן טבעי בפירות וירקות, והם בעלי השפעה חיובית על בריאות האדם.

תפריט נגישות