environment

צריכת קפה ותה והסיכון לסרטן השד בנשים לפני ואחרי הפסקת הווסת במסגרת מחקר פרוספקטיבי אירופאי

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
16.12.2018

קפה ותה הינם המשקאות הפופולריים ביותר הנצרכים ברחבי העולם. צריכת קפה ותה עשויה להגן מפני סרטן השד באמצעות חומרים נוגדי-סרטן, כמו קפאין , פּוׂליפֶנוׂלים1 ודיטֶרְפֶּנים2 או על ידי שינוי מיטיב של רמות ההורמונים הקשורים בסרטן השד. הקרן העולמית לחקר סרטן והמכון האמריקאי לחקר הסרטן לא מצאו מספיק עדויות מחקריות לקשר בין צריכת תה וקפה לבין סרטן השד, על מנת להסיק מסקנות מכריעות. מספר קטן של מחקרים, אשר הפריד בין סוגי הקפה שנצרכו, הצביע על ממצאים מנוגדים לגבי הקשר בין קפה נטול-קפאין לבין סרטן השד.  למרות זאת, מתקבל על הדעת כי הקשר בין סוגים שונים של קפה, כמו קפה עם קפאין וקפה נטול קפאין, לבין סרטן השד עלול להיות לא עקבי בגלל מרכיביהם השונים של סוגי הקפה. לכן, יהא זה רלוונטי להמשיך ולחקור את ההשפעות הנובעות מכמויות שונות של קפאין בקפה עם קפאין וקפה נטול-קפאין.

מחקר עוקבה פרוספקטיבי, שנערך במסגרת המחקר האירופאי לחקר סרטן ותזונה (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition – EPIC), הכולל 23 מרכזים ב-10 מדינות, ושהתפרסם ב-Breast Cancer Research, בדק את הקשר בין צריכת קפה עם קפאין וקפה נטול-קפאין וכמו גם תה לבין סרטן השד בקרב כ-335,000 נשים בגילאי 70-25 שנה בעת גיוסן למחקר. במחקר הנוכחי השתתפו מדינות שכל הנתונים לגבי צריכת קפה עם קפאין וקפה נטול-קפאין היו זמינים (צרפת, גרמניה, יוון איטליה מלבד נאפולי ורגוסה, הולנד, נורבגיה, ספרד, שבדיה מלבד אוּמֵאה, והממלכה המאוחדת). מדינות בהן צריכת קפה נטול קפאין אינו נהוג (נורבגיה ושבדיה)  לא נכללו בניתוחים של צריכת קפה נטול-קפאין. נתונים לגבי צריכת תה בנורבגיה לא היו זמינים. לא נכללו במחקר נשים עם היסטוריה קודמת של מחלות סרטן, עם מידע תזונתי לא מלא וכאלה עם שאלונים שלא מולאו כהלכה.

נשים מתחת לגיל החציוני 50 שנה נחשבו כנשים לפני הפסקת הווסת (premenopausal) ונשים מעל לגיל החציוני של 50 שנה נחשבו כנשים לאחר הפסקת הווסת (postmenopausal). המעקב אחר כל אחת מהנשים נערך עד להופעת סרטן שד ראשוני. הערכה תזונתית נערכה על פי הנהוג במדינה ספציפית   באמצעות שאלוני תדירות צריכת מזונות למילוי עצמי בעלי 260 פריטי מזוןאו יומני אכילה. על מנת לאפשר השוואה בין המדינות, צריכת המזון כוילה באמצעות שאלון צריכת מזון של 24 שעות (הנפוץ בכל המדינות) בקרב 8% מהמשתתפות בתחילת המחקר.

נשים שלא צרכו קפה כלל היוו קבוצה קטנה מאד, ולכן בניתוחים סטטיסטיים קטגוריאליים קבוצת הנשים בעלות הצריכה הנמוכה היוותה קבוצת ייחוס. על מנת לבחון נטיות ליניאריות, קבוצת הנשים בעלות הצריכה הגבוהה של קפה נטול-קפאין וצריכה נמוכה של קפה עם קפאין שמשה כקבוצת הייחוס.

ממצאים

הגיל הממוצע של המשתתפות בתחילת המחקר היה 51 שנה, כש-43% מהנשים היו לאחר הפסקת הוסת. חמישים ושמונה אחוז מהמשתתפות היו במשקל תקין, 29% בעודף משקל ו-13% שמנות. במשך מעקב של 11 שנה בממוצע, אירעו כ-10,200 מקרים חדשים של סרטן שד פולשני ראשוני, אשר מתוכם כ-1,100 היו בקרב נשים לפני הפסקת הווסת. מצב הקולטן להורמון האסטרוגן והפרוגסטרון היה זמין אצל כ-70% מהנשים עם סרטן השד.

·         מרבית משתתפות המחקר צרכו קפה, עם חציון צריכה של 93 מיליליטר ליום באיטליה עד ל-900 מיליליטר בדנמרק.

·         קפה נטול-קפאין נצרך על ידי כ-50% מאוכלוסיית המחקר. צריכה חציונית של קפה נטול-קפאין נעה בין 2 מיליליטר ליום בספרד והממלכה המאוחדת לבין 140 מיליליטר ליום בצרפת.

·         תה נצרך על ידי כ-66% מאוכלוסיית המחקר, כשהצריכה החציונית נעה בין 0 ביוון, לבין 475 מיליליטר ליום בממלכה המאוחדת.

·         בהשוואה לנשים בעלות צריכה נמוכה של קפה (רביעון ראשון), לנשים בעלות צריכה גבוהה של קפה (רביעון רביעי) היה סיכוי גבוה יותר לעשן אי-פעם, לצרוך גלולות למניעת הריון, ללדת לפני גיל 20 שנה, להגיע להפסקת ווסת בגיל מוקדם, לבצע פעילות גופנית, לצרוך יותר אלכוהול, אך לצרוך פחות תה.

·         בהשוואה לנשים בעלות צריכה נמוכה של קפה נטול-קפאין, לנשים בעלות צריכה גבוהה היה סיכוי קטן יותר לצרוך גלולות למניעת הריון ולהיות בעלות השכלה גבוהה, והיה להן סיכוי רב יותר להניק את תינוקותיהן, להיות לאחר הפסקת הווסת ולהשתמש בטיפול הורמונלי חליפי. אולם, בהשוואה לנשים שלא שתו כלל קפה נטול-קפאין, לנשים שצרכו קפה נטול-קפאין היה סיכוי רב יותר להיות בעלות השכלה גבוהה, לבצע פעילות גופנית, לא לעשן, ולהיות בעלות סיכוי נמוך יותר ללדת בגיל הנמוך מ-20 שנה.

·  בהשוואה לנשים בעלות צריכה נמוכה של תה, לנשים בעלות צריכה גבוהה היה סיכוי רב יותר להיות מבוגרות יותר בתחילת המחקר, להיות בעלות השכלה גבוהה יותר, להיות פעילות יותר מבחינה גופנית, להשתמש יותר בגלולות למניעת הריון, להיות מבוגרות יותר בעת לידה ראשונה, להיות לאחר הפסקת הווסת ולהשתמש בטיפול הורמונלי חליפי.

קשרים בין צריכת קפה לבין הסיכון לסרטן השד

1. כלל צריכת קפה נמצאה כקשורה בסיכון נמוך יותר באופן גבולי לסרטן שד לאחר הפסקת הווסת (postmenopausal cancer).

2. כל עלייה ב-100 מיליליטר בצריכה של כלל קפה ליום, מורידה את הסיכון לסרטן השד ב-1%.

3. לא נמצא קשר בין צריכת קפה עם קפאין וקפה נטול-קפאין לבין הסיכון לסרטן שד לפני הפסקת הווסת (premenopausal cancer).

4. בהשוואה לצריכה נמוכה של קפה עם קפאיןצריכה גבוהה הייתה קשורה בסיכון נמוך יותר ב-10% לסרטן שד לאחר הפסקת הווסת; בו בזמן שתיקנון למצב הקולטנים להורמונים לא שינה את הממצא, בניתוח הנטייה הליניארית (linear trend), בקרב נשים עם קולטנים שליליים לאסטרוגן (ER-)  ולפרוגסטרון (PR-), הסיכון לסרטן השד ירד ב-4% עם כל עלייה ב-100 מיליליטר ליום בצריכת קפה עם קפאין; בקרב נשים עם קולטנים חיוביים לאסטרוגן (ER+) ולפרוגסטרון (PR+), הסיכון לסרטן השד ירד ב-2% עם כל עלייה ב-100 מיליליטר ליום בצריכת קפה עם קפאין.

5. לא נמצא קשר בין צריכת קפה נטול-קפאין לבין הסיכון לסרטן שד לאחר הפסקת הווסת.

6. לא נמצא הבדל בסיכון לסרטן השד בין צריכה גבוהה של קפה נטול-קפאין לבין צריכה נמוכה.

7. בהשוואה לנשים בעלות צריכה נמוכה של  קפה נטול קפאין, לנשים שלא צרכו כלל קפה נטול-קפאין היה סיכון נמוך יותר ב-11% לסרטן שד לאחר הפסקת הווסת; כמו כן, בהשוואה לכל צריכה שהיא של קפה (עם קפאין או נטול קפאין), אי-צריכה כלל של קפה נטול-קפאין הייתה קשורה בסיכון נמוך יותר ב-10% לסרטן השד.

8. בהשוואה לנשים בעלות צריכה נמוכה של קפה נטול קפאין, לנשים עם קולטנים שליליים לאסטרוגן ולפרוגסטרון שלא צרכו כלל קפה נטול-קפאין, היה סיכון נמוך ב31% לסרטן שד ולנשים עם קולטנים חיוביים, סיכון נמוך ב-12% לסרטן שד.

9. בהשוואה לנשים שצרכו קפה נטול-קפאין והיו בעלות צריכה נמוכה של קפה עם קפאין, לנשים שלא צרכו כלל קפה נטול-קפאין, אבל היו בעלות צריכה גבוהה של קפה עם קפאין, הסיכון לסרטן שד לאחר הפסקת הווסת היה נמוך יותר באופן משמעותי; בנשים שצרכו קפה נטול-קפאין תופעה זו עם צריכה גבוהה של קפה עם קפאין לא נצפתה.

10.   בהשוואה לצריכה של קפה נטול-קפאין וצריכה נמוכה של קפה עם קפאין, צריכה בלעדית של קפה נטול קפאין לא הייתה קשורה בסרטן שד לאחר הפסקת הווסת.

צריכת תה לא נמצאה כקשורה לסיכון של סרטן שד לא לפני ולא לאחר הפסקת הווסת. ניתוח הנתונים על פי מצב הקולטנים להורמונים לא הניב תוצאות משמעויות כלשהן.

מסקנות החוקרים

על פי ממצאי המחקר, לא קיים קשר בין צריכת קפה עם קפאין או קפה נטול קפאין וכמו גם בין צריכת תה לבין הסיכון לסרטן השד לפני הפסקת הווסת. צריכת קפה עם קפאין קשורה בירידה מתונה בסיכון לסרטן השד לאחר הפסקת הווסת. צריכת קפה נטול-קפאין אינו קשור בסרטן שד לאחר הפסקת הווסת. יתכן, כי קפה, הנצרך במסגרת אורח חיים בריא, מסייע בהגנה נגד סרטן השד, על ידי פעילות סינרגיסטית3 בין הקפאין שבו לבין חומרים נוספים המצויים בקפה.

יתכן כי צריכת תה לא נמצאה כקשורה בסיכון לסרטן השד, כי התה הנפוץ באירופה הוא תה שחור, בו תכולת הקפאין בהשוואה לקפה נמוכה וגם תכולת הקָטֶכינים (סוג של פְְלָָבָָנוֹֹלים, שהם חומרים נוגדי חימצון המצויים בצמחים) שבו קטנה ביחס לתכולתם בתה ירוק (ראה כתבה 'השפעותיו הבריאותיות המיטיבות של תה').

.

 


1פוליפנולים – הם תרכובות כימיות טבעיות המיוצרות על ידי צמחים כתוצרי משנה של תהליכים שונים בצמח והמשמשות כחומרים נוגדי חימצון.

2דיטרפנים – תרכובות אורגניות טבעיות המצויות במספר שמנים חיוניים של צמחים; דיטרפנים הם חומרים אנטי-בקטריאליים, אנטי-ויראליים, אנטי-פטריתיים ונוגדי-דלקת; דיטרפנים מהווים בסיס לתרכובות ביולוגיות חיוניות, כמו רטינול (נגזרת של ויטמין A).

3פעילות סינרגיסטית ‒ תוצאת פעולתם המשולבת של החומרים חזקה יותר מאשר הצירוף של פעולות כל אחד מהם בנפרד.

תפריט נגישות