environment

צריכת משקאות קלים קשורה בבעיות התנהגות בילדים בני 5 שנים

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
11.12.2018

בקרב בני נוער צריכת משקאות קלים קשורה בתוקפנות (aggression) כמו גם בדיכאון ומחשבות אובדניות ופרישות חברתית (withdrawal behavior). למרות שילדים קטנים גם כן צורכים משקאות קלים, הקשר בין צריכתם לבין התנהגות הילדים לא נבדק. מספר גורמים עלולים להשפיע הן על צריכת משקאות קלים והן על התנהגות בקרב ילדים. בחירות תזונתיות גרועות בקרב ילדים, כגון צריכה גבוהה של משקאות קלים, יכולות להיות קשורות בבעיות הוֹרוּת (parenting problems) אחרות, כגון צפייה ממושכת בטלוויזיה וצריכה גבוהה של ממתקים אחרים. בנוסף, התנהגות הילדים קשורה בגורמים סביבתיים, כגון תופעות אלימות בבית.

מחקר עוקבה פרוספקטיבי, Child Wellbeing Study, שנערך בקרב אימהות שילדו ב-75 בתי חולים ב-20 ערים גדולות בארה"ב, והתפרסם ב-Journal of Pediatrics, בדק את הקשר בין צריכת משקאות קלים לבין התנהגות ילדים בני 5 שנים. האימהות רואיינו לאחר הלידה וכאשר ילדיהן היו בני 12, 36 ו-60 חודש. המחקר הנוכחי בדק בקרב כ-3000 אימהות את הקשר בין צריכת משקאות קלים על ידי ילדיהן לבין התנהגות תוקפנית, קשב והתנהגויות של פרישות חברתית, כשהילדים היו בני 5 שנים. ניתוח הנתונים נערך על כ-2,900 ילדים שנתוני צריכת המשקאות הקלים ונתוני ההתנהגות שלהם היו מלאים.

על מנת להעריך את התנהגות הילדים, האימהות נתבקשו למלא שאלון הבודק התנהגות בקרב ילדים (Child Behavior Checklist). האימהות נתבקשו לדווח על התנהגות ילדיהן במשך החודשיים האחרונים. השאלון כלל 20 אמירות שהתייחסו לתוקפנות; 9 אמירות שהתייחסו לפרישות חברתית; ו-11 אמירות שהתייחסו לקשב (attention). האימהות נתבקשו לענות אם האמירה לא נכונה (0 נקודות); לפעמים נכונה או נכונה במידה מסוימת (1 נקודה); נכונה מאד או לעתים קרובות נכונה (2 נקודות).

על מנת להעריך צריכת משקאות קלים על ידי הילדים, האימהות נתבקשו לדווח כמה משקאות הילדים צרכו ביום טיפוסי: 0, 1, 2, 3, 4 ו-5 ויותר. הצריכה של 4 משקאות אוחדה עם זו של 5 ומעלה, כך שנתקבלו 5 קטגוריות צריכה: 0, 1, 2, 3 או 4 ויותר. כן נשאלו האימהות על צריכת ממתקים ומיצי פירות ליום. התשובות האפשריות היו: 0, 1, 2, 3, 4 או 5 ויותר מנות ממתקים וכמויות דומות של מיצי פירות.

האימהות נתבקשו גם לדווח על שעות צפייה בטלוויזיה ביום טיפוסי בשבוע ובסוף השבוע. חושב ממוצע צפייה ליום והצפייה חולקה ל-3 קטגוריות: פחות משעתיים, 4-2 שעות ו-4 שעות ויותר ליום.

ארבע שאלות העריכו את מידת האלימות במשפחה, ביניהן שאלה אם האם הוכתה על ידי האב או בן הזוג. כן נשאלו האימהות אם האבות היו כרגע בכלא.

ממצאים

ארבעים ושלושה אחוז מהילדים צרכו משקה קל אחד לפחות ליום ו-4% צרכו 4 משקאות ויותר ליום. ארבעה עשר אחוז מהילדים צרכו 3 מנות ממתקים ויותר ליום ו-15% מהילדים צרכו 5 מנות ויותר מיצי פרי ליום. עשרים אחוז מהילדים צפו יותר מ-4 שעות ליום בטלוויזיה.

התנהגות תוקפנית של הילדים, פרישות חברתית וקשב נמצאו קשורים למשתנים דמוגרפיים, אלימות בבית וכליאה (incarceration) של האב.

קשרים בין צריכת משקאות קלים לבין בעיות התנהגות:

  1. ניקוד ההתנהגות התוקפנית, הפרישות החברתית והקשב עלה עם העלייה בצריכת משקאות קלים.
  2. לאחר תקנון למשתנים דמוגרפיים נמצא קשר מנה-תגובה (dose-response) בין צריכת משקאות קלים לבין מדד כללי של התנהגות תוקפנית. בקרב ילדים שצרכו משקה אחד לפחות ליום הניקוד היה גבוה יותר ב-0.74 נקודה בהשוואה לאלו שלא שתו אף מקשה קל ליום.
  3. בהשוואה לילדים שלא צרכו כלל משקאות קלים, לילדים שצרכו 4 משקאות קלים ויותר ליום הניקוד עבור ההתנהגות התוקפנית היה גבוה ב-4.74 נקודות, עבור קשב גבוה ב-1.7 נקודות ועבור פרישות חברתית גבוה ב-1.95 נקודות.
  4. תיקנון לצפייה בטלוויזיה, צריכת ממתקים ומיצי פירות לא שינה בהרבה את הממצאים.
  5. נמצא קשר בין צפייה בטלוויזיה במשך 4-2 שעות ביום ובין צפייה במשך 4 שעות ויותר לבין ניקוד גבוה יותר בקשב, התנהגות תוקפנית ופרישות חברתית.
  6. צריכת 3 ממתקים ויותר ליום הייתה קשורה בניקוד הגבוה ב-1.4 נקודות עבור התנהגות תוקפנית בהשוואה לאי-צריכת משקאות קלים כלל.
  7. לאחר תקנון לכל המשתנים, בהשוואה לאי-צריכת משקאות קלים כלל, צריכה של 4 משקאות קלים ויותר הייתה קשורה בניקוד גבוה יותר ב-2.62 נקודות עבור התנהגות תוקפנית, ב-1.75 נקודות עבור קשב וב-0.88 נקודה עבור פרישות חברתית.
  8. בניתוח רגרסיה נפרד עבור 3 התנהגויות תוקפניות ספציפיות נמצא:

א.   קשר מנה-תגובה בין צריכת משקאות קלים לבין השחתת רכוש של אחרים; ילדים שצרכו 4 משקאות קלים ויותר ליום נטו פי שניים וחצי יותר להשחית חפצי אחרים בהשוואה לילדים שלא צרכו משקאות קלים כלל.

ב.    קשר מנה-תגובה בין צריכת משקאות קלים לבין מעורבות בהתכתשויות וקטטות (fights); ילדים שצרכו 4 משקאות ויותר ליום נטו פי 2.2 יותר להיות מעורבים בקטטות בהשוואה לילדים שלא צרכו משקאות קלים כלל.

ג.      קשר מנה-תגובה בין צריכת משקאות קלים לבין תקיפות פיזיות של בני אדם; ילדים שצרכו 4 משקאות קלים ויותר ליום נטו פי 2.3 יותר לתקוף פיזית אנשים אחרים בהשוואה לילדים שלא צרכו משקאות קלים כלל.

מסקנות החוקרים

החוקרים מצאו קשר בין צריכת משקאות קלים לבין התנהגויות שליליות של הילדים. החוקרים לא אִפיינו את אופי הקשרים בין צריכת משקאות קלים לבין בעיות התנהגות. אחת האפשרויות היא של קשר ישיר של סיבה-תוצאה. משקאות קלים הם מוצרים תעשייתיים מעובדים המכילים מים מוגזים, סירופ תירס עתיר פרוקטוז, סוכר פשוט, אספרטיים, סודיום בֶּנְזוֹאָט (חומר משמר, E211), חומצת לימון או חומצה זרחתית (חומרים משמרים) ולעתים קרובות קפאין ‒ שכל אחד מהם  עלול להשפיע על התנהגות.

תפריט נגישות