environment

צריכת משקאות ממותקים בסוכר וגיל תחילת הווסת

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
16.12.2018

גיל תחילת הווסת בארה"ב ובמדינות מערב אירופה ירד באופן משמעותי בין אמצע המאה ה-19 והמאה ה-20, ובמידה פחותה יותר במשך מחצית השנייה של המאה ה-20. גיל צעיר יותר בזמן הופעת הווסת מהווה גורם סיכון לסרטן השד והרחם. הופעת ווסת מאוחרת בילדוֹת במחסור תזונתי חמור והופעתה המוקדמת בילדוֹת בעלותBMI גבוה (מאזן קלורי חיובי), תומכות בחשיבות גורמים תזונתיים לגבי עיתוי הופעת הווסת.

מחקרים קודמים דיווחו על קשרים בין רכיבי תזונה מסוימים, כמו חלבון ממקור בעלי חיים ומהצומח, אך לא אחרים (כמו צריכת סך אנרגיה) לבין הופעה מוקדמת של הווסת. למעשה, מרבית המזונות וקבוצות המזון לא נחקרו. בעלי עניין מיוחד הם משקאות קלים ומשקאות ממותקים בסוכר אחרים, אשר הפופולריות שלהם עלתה בתקופה בה גיל תחילת הווסת ירד, ואשר עלולים היו להשפיע על הגורמים המנבאים את תחילת גיל ההתבגרות. צריכת מזונות בעלי אינדקס גליקמי גבוה, כמו משקאות ממותקים בסוכר גורמים לעליה מהירה ומיידית ברמות האינסולין בדם, אשר עלולות להגביר את תגובת ההורמונים המעורבים באתחול (initiation) הווסת, כמו הורמוני מין וגורם גדילה דמויי-אינסולין 1 (insulin-like growth factor I – IGF I).

 מחקר עוקבה פרוספקטיבי, The Growing up Today Study (GUTS), שהתפרסם ב-Human Reproduction, בדק בקרב ילדות לפני הווסת את הקשר בין צריכת משקאות ממותקים בסוכר לבין הופעה מוקדמת יותר של הווסת. המחקר עקב אחר ילדות במשך עד 5 שנים וכלל כ-9,000 ילדות בגילאי 14-9, בָּנות של משתתפות במחקר האחיות .(Nurses' Health Study II) II בתחילת המחקר (1996) הועברו שאלונים לגבי מאפיינים פיזיים והתנהגותיים. שאלוני מעקב רלבנטיים הועברו כל שנה משנת 1997 עד שנת 2001, ולאחר מכן בשנת 2003. בשנת 2005 נשלחו גלויות לילדות שעדיין לא דיווחו על תחילת הווסת. לא נכללו במחקר ילדות שלא ענו על 75% מפריטי המזון או כאלה שדיווחו בתחילת המחקר על צריכה קלורית הנמוכה מ-500 קילוקלוריות או הגבוהה מ-5000 קילוקלוריות, ילדות שדיווחו על תחילת הווסת עד 1996 או שמצבן בתחילת המחקר לא היה ידוע, וכמו כן לא נכללו במחקר ילדות שלא עדכנו אף פעם את מועד תחילת הווסת. כ-5,600 ילדות, שנחשבו כמתאימות למחקר, היו במעקב עד שנת 2001. מתוכן כ-160 ילדות לא דיווחו על תחילת הווסת.

הילדות נתבקשו לדווח על תאריך מדויק של תחילת הווסת. האימהות דיווחו על תאריך תחילת הווסת אצלן ותאריך הולדת הבת. נתוני פעילות גופנית וחוסר פעילות, תדירות אכילת ארוחת ערב עם המשפחה, הרכב משק הבית, משקל וגובה נתקבלו על ידי דיווח עצמי באמצעות שאלון שהועבר בתחילת המחקר ולאחר מכן בשאלונים הבאים. הערכה תזונתית נערכה בשנת 1996, 1997 ו-1998 באמצעות שאלון תדירות צריכת מזונות למילוי עצמי בן 132 פריטים עבור ילדות/נערות. לאחר מכן, הוגשו שאלונים מקוצרים, אשר לא אפשרו חישוב צריכת רכיבי תזונה. ילדות שהיו במעקב בין 1999 ל-2000 וכאלה שבין השנים 2001 ו-2000 מילאו את השאלון המלא. גודל מנה נקבע ככוס/פחית אחת – למשקה קל, ככוס אחת – למשקה פירות לא מוגז, וככוס/פחית/בקבוק – לתה קר ממותק. המשתתפות נשאלו באיזה תדירות בממוצע הן צרכו כל מנת מזון/שתיה בשנה האחרונה. סך צריכת משקאות חושב כסכום של סך צריכת משקאות פרי לא מוגזים, סך צריכת משקאות קלים לא דיאטטיים ושל צריכת תה קר ממותק.

ממצאים

הגיל הממוצע בעת התחלת הווסת היה 13.1 שנה (12.4 ו- 13.8 שנה, האחוזון ה-25 והאחוזון ה-75, בהתאמה). ילדות שצרכו משקאות ממותקים בסוכר נטו לצרוך יותר אנרגיה (קלוריות) וקפאין ופחות חלב מאשר ילדות שלא צרכו משקאות ממותקים בסוכר. הן תדירות פעילות גופנית והן חוסר פעילות עלו עם עליית הצריכה של משקאות ממותקים בסוכר.

מודלים לחיזוי סיכונים הניבו את הממצאים הבאים:

1.       במודל מתוקנן לכל המשתנים שנבדקו (כמו צריכת קלוריות, BMI, גזע), תדירות גבוהה יותר של צריכה של משקאות ממותקים בסוכר חזתה הופעת ווסת מוקדמת יותר; בכל גיל בין 9 ל-18.5 שנה, לילדות שלפני ההתבגרות המינית, שדיווחו על צריכת משקאות ממותקים בסוכר בתדירות של 1.5 פעמים ומעלה ליום בהשוואה לילדות ששתו משקאות אלה פעמיים בשבוע ופחות, היה סיכוי גבוה יותר ב-22% להופעת ווסת בחודש הקרוב; תוצאות דומות נתקבלו עבור ילדות בגיל 12, 13, 14 או צעירות יותר.

2.       בקרב ילדות שדיווחו על צריכת 1.5 מנות ומעלה ליום של משקאות ממותקים בסוכר, הופעת הווסת הייתה בגיל ממוצע של 12.8 שנה, 2.7 שנים מוקדם יותר מאשר בקרב ילדות ששתו 2 מנות ופחות של משקאות אלה בשבוע;  תוצאות דומות נתקבלו עבור ילדות בגילאים בין  12.25 ו-16.

3.       בניתוח נפרד של סוגי המשקאות, תדירות גבוהה יותר של צריכה של משקאות פרי ומשקאות קלים לא מוגזים, אך לא תה קר ממותק, חזתה הופעת ווסת מוקדמת יותר; במודל מתוקנן לכל המשתנים שנבדקו פרט ל-BMI (כמו צריכת קלוריות, גזע), בכל גיל בין 9 ל-18.5 שנה, לילדות שלפני ההתבגרות המינית, שדיווחו על צריכת משקאות פרי ומשקאות קלים לא מוגזים, אך לא תה קר ממותק בתדירות של 1.5 פעמים ומעלה ליום בהשוואה לילדות ששתו משקאות פרי ומשקאות קלים לא מוגזים פעמיים בשבוע ופחות, היה סיכוי גבוה יותר ב-11% ו-17%, בהתאמה, להופעת ווסת בחודש הקרוב; על פי נתונים שלא פורסמו, משקאות פרי ומשקאות קלים לא מוגזים נשארו קשורים להופעה מוקדמת של הווסת, גם לאחר תקנון למשתנים נוספים (צריכת טוּגָנים, מזונות מטוגנים, חלב, בשר, סך צריכת חלבון מהחי או מהצומח).

4.   צריכת משקאות קלים ממותקים בממתיקים מלאכותיים חזתה הופעת ווסת מוקדמת רק כאשר BMI לא נכלל במודלים של רגרסיה רבת המשתנים, וזאת בהתאמה לשכיחות גבוהה יותר של צריכת משקאות אלה בקרב ילדות בעלות BMI גבוה יותר.

5.    כדי לבחון איזה מרכיבים במשקאות ממותקים בסוכר אחראים להקדמת הופעת הווסת נבדקו קשרים בין הופעת הווסת לבין צריכת קפאין וסוכר; הן צריכת קפאין והן צריכת סוכר מוסף (added sugar) אך לא צריכת כלל סוכרים, חזו סיכוי גבוה יותר להופעת ווסת בחודש הקרוב.

6.    בקרב ילדות בעלות ה-BMI הגבוה ביותר הופעת הווסת הייתה המוקדמת ביותר. אולם, בניתוח הנתונים על פי שלישוני ה-BMI, שנבדק בתחילת המחקר, תדירות גבוהה יותר של צריכת משקאות ממותקים בסוכר הייתה קשורה בהופעה מוקדמת יותר של הווסת בכל שלישון של ה-BMI (פחות מ-17.3, 20-17.3, למעלה מ-20).

מסקנות החוקרים

ממצאי המחקר מצביעים על כך שצריכה תדירה של משקאות ממותקים בסוכר עלולה להיות קשורה בהופעת ווסת מוקדמת יותר. מבחינת בריאות הציבור חשוב לא להתעלם מהשפעת צריכת משקאות ממותקים בסוכר על הקדמת גיל הופעת הווסת, כיון שלא כגורמים מנבאים אחרים של גיל הופעת הווסת, צריכת משקאות ממותקים בסוכר הינה גורם הניתן לשינוי.

תפריט נגישות