environment

צריכת דגים וחומצות שומן אומגה-3 ממקור ימי והסיכון לסרטן השד: מטא-אנליזה של נתוני 21 מחקרי עוקבה פרוספקטיביים

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
09.12.2018

צריכת דגים וחומצות שומן אומגה-3 ממקור ימי והסיכון לסרטן השד: מטא-אנליזה של נתוני 21 מחקרי עוקבה פרוספקטיביים

סרטן השד הוא אחד הגידולים הממאירים השכיחים ביותר והגורם העיקרי לתמותה מסרטן בקרב נשים בעולם. על פי מחקרים אפידמיולוגיים, לצריכת דגים וחומצות שומן אומגה-3 תפקיד מגן מפני סרטן השד. ממצאי מחקרי עוקבה פרוספקטיביים ומחקרי מקרה-ביקורת אינם עקביים.

מטא-אנליזה, שהתפרסמה ב-British Medical Journal, וכללה 26 פרסומים, בהם 21 מחקרי עוקבה פרוספקטיביים עם כ-880,000 משתתפים וכ-20,000 מקרי סרטן, בדקה את הקשר בין צריכת דגים וחומצות שומן אומגה-3 לבין סרטן השד.

בדיקת מצב חומצות השומן אומגה-3 בקרב המשתתפים נערכה על ידי: (1) ניתוח כל נתוני המחקרים יחד והשוואת רמת הצריכה הגבוהה ביותר לעומת הנמוכה ביותר; (2) עבור אומגה-3 ממקור ימי נערכה מטא-אנליזה של סך חומצות השומן אומגה-3 ממקור ימי ומטא-אנליזה נפרדת של נתוני EPA (eicosapentaenoic acid), DHA(docosahexaenoic acid) ו-DPA (docosapentaenoic acid). נבדקה גם צריכת חומצת שומן אלפא-לינולנית (ALA) ממקור צמחי.

בנוסף, נבדקה השפעת מנה-תגובה (dose-response) של צריכת חומצות השומן אומגה-3 או של דגים על הסיכון לסרטן השד.

ממצאים

1.         בניתוח 11 מחקרי עוקבה, שכללו כ-688,000 משתתפים עם כ-13,000 מקרי סרטן שד, לא נמצא קשר בין צריכת דגים לבין הסיכון לסרטן השד.

2.         בניתוח 16 מחקרי עוקבה, שכללו כ-530,000 משתתפים עם כ-16,000 מקרי סרטן שד, נמצא קשר הפוך בין צריכת חומצת שומן אומגה -3 ממקור ימי לבין הסיכון לסרטן השד.

א.        צריכת חומצת שומן אומגה-3 ממקור ימי הייתה קשורה בירידה של  14% בסיכון לסרטן השד.

ב.        עליה של 0.1 גרם ליום בצריכת חומצת שומן אומגה-3 ממקור ימי הייתה קשורה בסיכון נמוך יותר ב-5% לסרטן השד.

ג.          בניתוח נפרד של צריכת חומצת שומןEPA  נמצאה ירידה על גבול המובהק של 7% בסיכון לסרטן השד.

ד.         בניתוח נפרד של צריכת חומצת שומן DHA, נמצאה ירידה על גבול המובהק של 12% בסיכון לסרטן השד.

ה.        בניתוח נפרד של צריכת חומצת שומן DPA, לא נמצא כל קשר לסיכון לסרטן השד.

3.         בניתוח 12 מחקרים, שכללו כ-405,000 משתתפים עם כ-14,000 מקרי סרטן שד, לא נמצא קשר בין צריכת חומצת שומן אלפא-לינולנית ממקור צמחי לבין הסיכון לסרטן השד.

4.         בניתוח 10 מחקרים, שדיווחו על סך צריכת חומצות שומן אומגה-3 (ממקור ימי וצמחי), לא נמצא קשר לסיכון לסרטן השד. אולם, כאשר התייחסו רק למחקרים שלא תקננו את הממצאים ל-BMI, נמצא קשר הפוך בין צריכת סך חומצות שומן אומגה-3 לבין הסיכון לסרטן השד, וצריכת אומגה-3 הייתה קשורה בירדה של 23% בסיכון.

מסקנות החוקרים

ממצאי המחקר סיפקו עדות חותכת לכך שלחומצת אומגה-3 ממקור ימי השפעה מגנה מפני סרטן השד. רק במחקרים שחישבו את כמות אומגה-3 ממקור ימי נמצאה השפעה מיטיבה על הסיכון לסרטן השד. צריכת דגים לא הייתה קשורה בירידה בסיכון לסרטן השד. כלומר, לא מספיק לאכול 'סתם דגים', כי אם צריכים להקפיד על צריכת דגי-ים. הקשר בין צריכת דגים וחומצות השומן אומגה-3 האינדיבידואליות לבין סרטן השד צריך להיבדק במחקרי עוקבה פרוספקטיביים נוספים.

תפריט נגישות