environment

צמצום צריכת קלוריות וסוכרים מוספים על ידי ילדים באמצעות שיפור הבחירות של המשקאות

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
08.12.2018

תבנית צריכת המשקאות על ידי ילדים זכתה לתשומת לב מיוחדת לאור מגיפת ההשמנה ותרומת משקאות ממותקים בסוכר לצריכת קלוריות ריקות (ראה כתבה 'משקאות קלים ממותקים בסוכר'). להורים, בתי-הספר  ולכלי התקשורת תפקיד חשוב בעיצוב העֲמָדות וההתנהגויות התזונתיות של ילדים. ההורים הם שומרי הסף של סוגי המזון והמשקאות הנכנסים הביתה והם אחראים לעיצוב הרגלי אכילה בריאה. ביום טיפוסי, ילדי ארה"ב אוכלים 34% מהאנרגיה (קלוריות) בבית-הספר, 56% בביתם, ו10% במקומות מחוץ לבית ולבית-הספר. מחקרים הצביעו על כך שהרגלי צריכת מזון בבית-הספר היו קשורים ב-BMI של הילדים ובקלוריות שנצרכו על ידם ממשקאות ממותקים בסוכר וממזונות עתירי אנרגיה בעלי ערך תזונתי ירוד. בנוסף, סביבת המזון הביתית הייתה קשורה בצריכה הכוללת של המשקאות הממותקים בסוכר.

מחקר שהתפרסם בביטאון האיגוד הדיאטטי האמריקאי, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, בחן את החיסכון הפוטנציאלי בצריכת קלוריות ממשקאות ממותקים וממשקאות חלב בטעמים (ממותקים) באמצעות בחירה בריאה יותר של משקאות הן בבית והן בבית-הספר.

מדגם המחקר כלל 2,314 ילדים (732 מבתי-ספר יסודיים, 787 מחטיבות ביניים ו-795 מבתי-ספר תיכוניים), שהשתתפו בתוכנית הלאומית של ארוחת צהריים בבתי-ספר (National School Lunch Program) בשנת הלימודים 2005-2004. הראיון של ילדי בתי-ספר יסודיים הסתייע בהורי הילדים. הערכה תזונתית נערכה באמצעות שאלון שיחזור מזון של 24 שעות. במסגרת השאלון נשאלו המשתתפים, בין השאר, לסוגי המשקאות והיכן נצרכו, כשמשקאות שהובאו לבית הספר מהבית נחשבו למשקאות שמקורם מהבית. המשתתפים נשאלו גם לגבי ההשתתפות בתוכנית ההזנה בבית-הספר ולגבי הרגלי אכילה משפחתיים. למשתתפים נמדדו גובה ומשקל (על ידי חברי צוות המחקר שקבלו הכשרה) לצורך חישוב ה-BMI.

כ-40% מהילדים סווגו כבעלי עודף משקל או שמנים.

ממצאים עיקריים

צריכת משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים ביום טיפוסי:

1.    משקאות ממותקים בסוכר תרמו בממוצע 159 קילוקלוריות ליום ותשע כפיות סוכר מוסף (added sugar), אשר נצרכו בבית-הספר.

2.    שיעור צריכת משקאות חלב בטעמים היה הגבוה ביותר בבית-הספר בהשוואה לזה שמחוץ לבית-הספר וזה שמחוץ לבית.

3.    שיעור צריכת משקאות חלב בטעמים היה הגבוה ביותר בקרב ילדי בתי-הספר היסודיים בהשוואה לזה שבקרב ילדי חטיבות הביניים ובתי-הספר התיכוניים.

4.    משקאות חלב בטעמים תרמו בממוצע 76 קילוקלוריות ליום וכפית וחצי סוכר מוסף.

5.    כ-68% וכ-36% מהילדים צרכו משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

6.    כ-25% וכ-36% מהילדים צרכו בבית הספר משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

7.    כ-50% וכ-7% מהילדים צרכו בבית משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

8.    כ-15% וכ-1% מהילדים צרכו מחוץ לבית-הספר ומחוץ לבית משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

9.    בבתי-הספר היסודיים שיעור הילדים בעודף משקל שצרכו משקאות ממותקים בסוכר היה גבוה יותר מאשר בקרב ילדים במשקל תקין. שיעור הילדים בעודף משקל ושמנים שצרכו משקאות ממותקים בסוכר בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים היה דומה לזה שבקרב ילדים במשקל תקין.

10. בקרב ילדים בשלושת סוגי בתי-הספר צריכת משקאות ממותקים בסוכר הייתה גבוהה יותר בבית או בבית-הספר מבין המשקאות שהובאו מהבית בהשוואה לאלו שנצרכו בבית-הספר (לא הובאו מהבית) או מחוץ לשני המקומות האלה.

בתי-ספר יסודיים

1.       כ-61% וכ-51% מהילדים צרכו משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

2.       כ-17% וכ-47% מהילדים צרכו בבית הספר משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

3.       כ-47% וכ-9% מהילדים צרכו בבית משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

4.       כ-12% וכ-1% מהילדים צרכו מחוץ לבית-הספר ומחוץ לבית משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

חטיבת ביניים

1.     כ-77% וכ-34% מהילדים  צרכו משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

2.     כ-32% וכ-30% מהילדים צרכו בבית הספר משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

3.     כ-59% וכ-5% מהילדים צרכו בבית משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

4.     כ-12% וכ-1% מהילדים צרכו מחוץ לבית-הספר ומחוץ לבית משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

בתי-ספר תיכוניים

1.     כ-74% וכ-24% מהילדים צרכו משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

2.     כ-35% וכ-20% מהילדים צרכו בבית הספר משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

3.     כ-50% וכ-3% מהילדים צרכו בבית משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

4.     כ-22% וכ-2% מהילדים צרכו מחוץ לבית-הספר ומחוץ לבית משקאות ממותקים בסוכר ומשקאות חלב בטעמים, בהתאמה.

 חיסכון בקלוריות

1.    צריכה של חלב דל-שומן לא ממותק בזמן הארוחות ומים בין הארוחות במקום חלב בטעמים, חוסכת 205 קילוקלוריות ליום, כש-25% מהחיסכון בקלוריות מקורו בצריכת חלב דל-שומן לא ממותק בזמן הארוחות.

2.    מרבית החיסכון בקלוריות ליום מקורו בהחלפת משקאות ממותקים בסוכר במים.

3.    שיפור בבחירת המשקאות מוערך בחיסכון של 10% בצריכת הקלוריות ליום ו-10.5 כפיות סוכר מוסף.

מסקנות

כיון שסוכר שמקורו במשקאות ממותקים תורם יותר מ-200 קלוריות נוספות לצריכת האנרגיה היומית, במאמץ למנוע השמנת ילדים, מן הראוי להתמקד בצמצום צריכה כזו על ידי הילדים בגילאי בית-הספר. גישה מוגבלת למשקאות ממותקים בסוכר בבית-הספר עשויה להקטין את צריכתם. אולם, החלפת משקאות ממותקים בסוכר מחוץ לבית-הספר מספקת את ההזדמנות הגדולה ביותר לחיסכון בקלוריות ריקות – 145 קילוקלוריות ליום לעומת חיסכון של שמונה קילוקלוריות ליום הנצרכים ממשקאות אלו בבית-הספר.

תפריט נגישות