addiction

ערוץ 13 – תוכנית 'יזהר' של האגודה לבריאות הציבור למזעור נזקי סמים

03.01.2021

תוכנית יזהר הינה תוכנית לאומית בין- משרדית למזעור נזקי סמים. התוכנית מעניקה שירותים ייחודיים בגישת 'מזעור נזקים' (harm reduction) לאוכלוסיות נפגעי סמים (בדגש על משתמשי סמים בהזרקה) ונפגעי.ות מעגל הזנות והיא פונה בעיקרה לא.נשים שמסיבות שונות אינם משולבים.ות בתוכניות טיפול ושיקום. התוכנית שואפת בראש ובראשונה להשיב ולשמר צלם אנוש בקרב אוכ' היעד- אשר נמצאות בקצה רצף הסיכון וההזנחה – ובהתאם ליכולת ולרצון של כל פונה להציע מגוון שירותים המותאמים למצבו.ה – ע"מ למזער את הנזקים הבריאותיים הפסיכוסוציאליים הנובעים מהשימוש בסמים ו/או מההימצאות במעגל הזנות – הן לפונה והן לסביבתו.

תפריט נגישות