environment

עליה בולטת בהתקפי לב חריפים 'עם הרמת מקטע ST' במעשנים צעירים

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
25.12.2018

עישון סיגריות זוהה לראשונה בשנת 1950 כגורם סיכון קרדיו-ווסקולרי (גורם למחלות לב וכלי-הדם) במחקר פְרֶמינגהָם למחלות הלב. מחקרים אפידמיולוגיים גדולים מאז הראו קשר בין עישון טבק לבין התקף לב חריף (acute myocardial infarction –AMI). אף מחקר לא השווה את ההיארעות של התקפי לב עם הרמת מקטע 1ST (ST segment elevation myocardial infarction – STEMI) בין מעשנים צעירים לבין לא-מעשנים צעירים באוכלוסייה מקומית.

מחקר, שהתפרסם ב-Heart, נערך במחוז דרום יורקשייר בממלכה המאוחדת, כדי לספק מידע כמותי על היארעות התקפי לב חריפים עם הרמת מקטע ST.

על מנת לחשב את היארעות ה-STEMI בדרום יורקשייר, נותחו נתוני שתי אוכלוסיות: 1. נתונים של חולים בגילאי 18 ומעלה שעברו צנתור לב2 במרכז לב-חזה (בין 1 בינואר 2009 לבין 6 באפריל 2012), בגלל התקף לב חריף עם הרמת מקטע ST; 2. נתונים משולבים של סקר לאומי של משקי בית (בין אפריל 2009 לבין מרץ 2012) בקרב אנשים בגילאי 18 ומעלה.

לגבי כל משתתף בעוקבת STEMI, נתקבלו מרשומות בית החולים נתונים דמוגרפיים, מידע על גורמי סיכון, מצב עישון וההליכים הרפואיים שהמשתתף עבר. דווחה גם היסטוריה רפואית קודמת של מחלת לב איסכמית3, יתר לחץ-דם (לחץ דם גבוה), סוכרת, דיסליפידמיה4, התקף איסכמי חולף במוח (transient ischemic attack – TIA), מחלת כלי-דם היקפיים והיסטוריה משפחתית של מחלת לב איסכמית.

ממצאים

בעוקבת ה-STEMI נכללו 1795 חולים. מניתוח היארעות STEMI חריף הוצאו נתונים של חולים שנתוני מצב העישון שלהם לא היו בנמצא. הגיל הממוצע של החולים היה 63 שנה. כ-73% מהחולים היו גברים. כמחצית מהמשתתפים הידועים כמעשנים עישנו בהווה וגילם הממוצע היה כ-57 שנה. גילם הממוצע של המשתתפים שעישנו בעבר או לא עישנו כלל היה בכ-11-10 שנה נמוך יותר, כ-68 וכ-67 שנה, בהתאמה.

שיעור המעשנים בקרב משתתפי הסקר הלאומי של משקי הבית באזור יורקשייר היה כ-22%, כשהשיעור הגבוה ביותר (כ-27%) של מעשנים בהווה היה בקרב משתתפים בגיל הנמוך מ-50 שנה. אולם, שיעור המעשנים בהווה היה גבוה בהרבה (כ-75%) בקרב אלה שעברו התקף לב חריף עם הרמת מקטע ST.

קשרים בין עישון לבין מחלת לב איסכמית

המעשנים בהווה והמעשנים בעבר בהשוואה למשתתפים שלא עישנו כלל היו בעלי סיכוי גבוה יותר להיות  בעלי היסטוריה משפחתית של מחלת לב איסכמית.

 1. בקרב המעשנים בהווה הסיכון להיות בעל היסטוריה משפחתית של מחלת לב איסכמית גבוה פי כ-2.3.
 2. בקרב המעשנים בעבר הסיכון להיות בעל היסטוריה משפחתית של מחלת לב איסכמית גבוה פי 1.45.
 3. בקרב המעשנים בהווה הסיכון לסבול ממחלת כלי דם היקפיים גבוה פי כ-3.4.

קשרים בין עישון לבין STEMI חריף בדרום יורקשייר

 1. היארעות STEMI חריף הייתה דומה בקרב מעשנים בעבר ובכאלה שלא עישנו כלל, בו בזמן שהייתה גבוהה בהרבה בקרב המעשנים בהווה.
 2. הסיכון להיארעות STEMI חריף היה הגבוה ביותר בקרב מעשנים בהווה בגילאי 79-69, כשמעל 350 מקרים ל-100,000 שנות חולה5 היו בסיכון.
 3. הסיכון להיארעות STEMI חריף בקרב מעשנים בעבר וכאלה שלא עישנו כלל היה הגבוה ביותר בגילאי 79-70 (10 שנים מאוחר יותר ממעשנים), כש-100 מקרים ל-100,000 שנות חולה היו בסיכון.
 4. הסיכון להיארעות STEMI חריף בקרב מעשנים בהווה בגילאים הנמוכים מ-50 שנה היה כ-60 מקרים ל-100,000, בו בזמן שבקבוצה מאוחדת שלמעשנים בעבר וכאלה שלא עישנו כלל היה 7 מקרים ל-100,000.
 5. הסיכון להיארעות STEMI חריף בקרב מעשנים בהווה בגילאי 65-50 שנה היה כ-317 מקרים ל-100,000, בו בזמן שבקבוצה מאוחדת של מעשנים בעבר וכאלה שלא עישנו כלל היה כ-61 מקרים ל-100,000.
 6. הסיכון להיארעות STEMI חריף בקרב מעשנים בהווה בגילאי 65 שנה ומעלה היה כ-330 מקרים ל-100,000, בו בזמן שבקבוצה מאוחדת שלמעשנים בעבר וכאלה שלא עישנו כלל היה כ-107 מקרים ל-100,000.

קשרים בין עישון לבין STEMI חריף בהשוואה מותאמת-גיל בין מעשנים בהווה לבין קבוצה מאוחדת של מעשנים בעבר וכאלה שלא עישנו כלל

 1. בכל הגילאים, למעשנים בהווה יש סיכוי הגבוה פי כ-3.3 לסבול מ-STEMI חריף.
 2. ריבוד על פי קבוצת גיל הצביע על הסיכוי הגבוה ביותר לסבול מ-STEMI חריף בקבוצת הצעירים ביותר של מעשנים בהווה (בגילאים הנמוכים מ-50 שנה), כשהסיכוי שלהם גבוה פי כ-8.5. הסיכוי לסבול מ-STEMI חריף נמוך יותר בגילאים הגבוהים יותר.

                     א.       בקבוצת המעשנים בהווה בגילאי 65-50הסיכוי לסבול מ-STEMI חריף גבוה פי כ-5.

                     ב.       בקבוצת המעשנים בהווה בגילאי 65 ומעלההסיכוי לסבול מ-STEMI חריף גבוה פי כ-3.

מסקנות החוקרים

הממצא העיקרי הוא שבכל קבוצות הגיל למעשנים בהווה סיכוי הגבוה פי יותר מ-3 לסבול מהתקף לב חריף עם הרמת מקטע ST מאשר לקבוצה המאוחדת של מעשנים בעבר וכאלה שלא עישנו כלל, כשהנזק בולט במיוחד במעשנים בהווה הצעירים יותר, שהסיכון אצלם גבוה פי יותר מ-8. הפסקת עישון בכל קבוצות הגיל מורידה את הסיכון להיארעות התקף לב עם הרמת מקטע ST לזו של מי שלא עישן אף פעם.

 

 


 

1התקף לב עם הרמת מקטע ST – התקף לב חמור שבו עורק המוליך דם מחומצן ללב נחסם באופן מלא, ואזור נרחב בשריר הלב אינו מקבל אספקת דם החיונית לתפקודו. בגרף האק"ג (האלקטרו-קרדיוגרם) זה מתבטא בהרמה של קו המתעד את פעילות הלב.

2צנתור לב – הליך קרדיולוגי פולשני נפוץ המשמש לאבחון ולטיפול בבעיות כלי דם לבביים (כליליים).

3מחלת לב איסכמית – מחלת לב הגורמת להיצרות העורקים הכליליים המביאים להספקה לא מספקת של דם ללב.

4דיסליפידמיה – בעיה של עודף שומנים בדם (כולסטרול ו/או טריגליצרידים).

5שנות-אדם – זהו סכום של סך כל הזמן הנתרם על ידי כל משתתפי המחקר. משתתף נחשב לתורם זמן-אדם (במחקר הזה שנים) כל אימת שאינו חולה ולכן מצוי בסיכון לפתח את המחלה אשר את הופעתה מעוניינים לחקור. שנות אדם מחושבים על ידי הכפלת מספר המשתתפים במחקר במספר השנים שכל אחד מהם תרם.

תפריט נגישות