environment

מקום עבודה נקי מעישון

מרינה מאיר MPH, BSC, RN מנהלת ארצית קידום בריאות וסביבה | 
30.12.2019

על אף שהוכח מעל לכל ספק שעישון הטבק מזיק לבריאות, עדיין ניתן לרכוש אותו באופן חוקי.
החומר הממכר מעובד במקומות רבים בעולם. עישון הפך להרגל נפוץ ומקובל במדינות המתועשות בעשרות השנים האחרונות, ותורם תרומה משמעותית באופן יחסי לשיעורי התמותה. עישון הוא הגורם הישיר להימצאות של כתשעים אחוז ממקרי סרטן הריאות בקרב גברים ולשבעים אחוז בקרב נשים. באירופה לבדה מוצרי הטבק הורגים יותר מ 1.2 מליון איש כל שנה (1).
פרט לסרטן ריאות השימוש בטבק גורם למספר מחלות קשות אחרות ולו השפעות שליליות על רווחתם של המעשנים והלא מעשנים כאחד. השימוש בטבק אינו משפיע רק על המשתמש. מקומות עבודה צריכים לדאוג להגבלת עישון בארגון ממגוון סיבות: לעובדים מעשנים יותר הוצאות בריאות, הם פחות יעילים, נעדרים יותר מהעבודה וחולים יותר(40)
פרט לכך שהעישון פוגע בבריאות המעשנים עצמם הוא פוגע גם בבריאותם של הלא מעשנים ע"י כך שהם נושמים את העשן שפולטים המעשנים  והופכים בעל כורחם למעשנים פסיביים.

השפעות על בריאות העובדהשפעות על הארגון
מחלות לב
סרטן הריאה
שבץ
מחלות ריאה חסימתיות
מחלות נשימתיות כרוניות
סוגי סרטן אחרים
איבוד תפוקה
יצרנות נמוכה
תחלואה גבוהה והעדרות
עלייה בשיעור הפורשים עקב ליקויי בריאות
מקור:​​ O'Donnell 2002 (40)​​ & Griffiths & Graves​​ (26)

שעור העישון בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני 21 ומעלה)  עומד על 23.8%, אך הוא גבוה משמעותית בקרב גברים בני 35-43 (39.6%) ומגיע ל- 27.5% בקרב נשים בקבוצת גיל זו.

40%  מהגברים בישראל מדווחים על חשיפה לעישון פסיבי במקום עבודתם , לעומת כ-25% מהנשים. נמצא שככל שעובד משכיל יותר הוא נחשף פחות לעישון במקום עבודתו. כך כ- 50% מבעלי ההשכלה הנמוכה מ-12 שנות לימוד דיווחו על חשיפה יום-יומית לעישון במקום עבודתם לעומת 25% בלבד בקרב האקדמאים (4).

זוהי אחריות הארגון להגן על בריאות העובדים, ולקבוע מדיניות ברורה האוסרת על פי החוק על עישון במקום עבודה, מצמצמת חשיפה לעישון פסיבי ע"י הקצאת מקום מוגדר לעישון מחוץ למבנה  ומאפשרת למעשנים לקבל תמיכה ולהיגמל מעישון (2,3).

לסיכום:

מקומות עבודה צריכים לדאוג לאיסור העישון בארגון ממגוון סיבות: לעובדים מעשנים יותר הוצאות בריאות, הם פחות יעילים, נעדרים יותר מהעבודה וחולים יותר(3)

ניתן לקבל ייעוץ ושירות מקצועי בתחום

אנו מובילים תכנית חדשנית להפיכת מקום עבודה למקדם בריאות. במסגרת השירות שותפים המעסיקים והעובדים לתהליך פעיל של אומדן בריאות ואומדן צרכים של הארגון, על פיו נקבעת תכנית קידום בריאות המותאמת אישית לצורכי הארגון והתרבות הארגונית שלו . היעד של  התכנית: להטמיע את נושא הבריאות באורח החיים של הארגון מיום כניסתו של העובד החדש למקום העבודה ועד פרישתו לגמלאות.

אחד הצרכים המרכזיים שעולים בתהליך אומדן הצרכים של מקומות העבודה הוא הצורך להתמודד עם תופעת העישון הפוגעת בתפוקות, באיכות העבודה, במוטיבציה של העובדים ומהווה גורם סיכון רב השפעה על בריאות הגוף.

ניתן לקבל ייעוץ ושירות מקצועי בתחום

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון: 073-2101614/5

ביבליוגרפיה:

1. The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life. World

Health Organisation.

http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf

2. O’Donnell M.P, Health Promotion in the Workplace, third edition. Delmar; 2002

3. Griffiths J, Grieves K, Why Smoking in the Workplace Matters: An Employer’s

Guide. Report. WHO; 2002.

תפריט נגישות