environment

מצב ויטמין D בזמן הריון בהקשר למשקל לידה והישרדות הילוד: מחקר עוקבה פרוספקטיבי

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
02.01.2019

במחקרים קודמים נמצא קשר בין רמות נמוכות מ-20 מיליגרם/מיליליטר (50 ננומול/ליטר) של ויטמין D אצל האם בזמן הריונה לבין גודל קטן לגיל הריון של הולד (infant small for gestational age  SGA), משקל נמוך של הילוד (low birth weight  LBW), לידה מוקדמת (preterm delivery) ואובדן הריון (pregnancy loss). כמו כן, מצאו 2 מחקרים פרוספקטיביים קשר בין רמות נמוכות יותר של ויטמין D לבין הפלה. אולם, שיעור ההפלות ב-2 המחקרים האלה היה נמוך באופן יחסי, מה שמצריך מחקר נוסף.

אף אחד מהמחקרים לא בדק את הקשר בין רמות ויטמין D בהריון מוקדם (early pregnancy) והריון מאוחר (late pregnancy) לבין התוצאים שהוזכרו לעיל. מחקר שבדי, שהתפרסם ב-BMC Pregnancy and Childbirth, בדק את הקשר בין מצב ויטמין D בהריון מוקדם ומאוחר כמו גם בין שינוי ברמותיו במשך ההריון לבין SGALBW ולידה מוקדמת, וכמו כן בדק את הקשר בין מצב ויטמין D בהריון מוקדם לבין אובדן הריון.

נשים החל מהשבוע הרביעי להריונן גויסו בתקופת סתו 2013 ואביב 2014, בעת הרשמתן לאחת היחידות לטיפול טרום-לידתי. הקריטריון היחיד לאי-הכללה היה הריון בן יותר מ-16 שבועות. גיל הריון בעת הגיוס למחקר נקבע על ידי מחזור הווסת האחרון. גיל הריון בעת הלידה נקבע באמצעות הדמיית אולטרה-סאונד.

SGA- הוגדר כמשקל או אורך, בעת לידה, הנמוך ב-2 סטיות תקן מממוצע המתאים למגדר באוכלוסייה ספציפית.

LBW- הוגדר כמשקל בעת לידה הנמוך מ-2.5 ק"ג.

-לידה מוקדמת הוגדרה כלידה לפני השבוע ה-37 + ימים, כולל לידה ספונטנית ויזומה.

-אובדן הריון הוגדר כהפלה ספונטנית מהשבוע הרביעי להריון ומות העובר ברחם (intrauterine fetal death  IUFD).

-אובדן הריון מאוחר הוגדר כהפלה ספונטנית (spontaneous abortion) בהריון בן 14 שבועות + ימים ומעלה, כולל מות עובר ברחם.

IUFD הוגדר כאובדן הריון בשבוע ה-22 ומעלה + ימים. אובדן הריון לפני השבוע ה-22 התבסס על דיווח-עצמי.

דגימות דם לבדיקת ויטמין D [25(OH)D] נלקחו מהאימהות לפני השבוע ה-16 (בעיקר בין השבוע ה-8 ל-12, טרימסטר ראשון, T1) ולאחר שבוע 31 (בעיקר בין השבוע ה-32 ל-35, טרימסטר שלישי, T3). ריכוזי ויטמין D סווגו ל-5 קטגוריות: (1) פחות מ-12 מיליליטר (פחות מ-30 ננומול/ליטר); (2) 12 עד פחות מ-20 ננוגרם/מיליליטר (49.9-30 ננמול/ליטר); (3) 20 עד פחות מ-30 ננוגרם/מיליליטר (74.9-50 ננומול/ליטר); (4) 30 עד פחות מ-40 ננוגרם/מיליליטר (75 עד פחות מ-99.9 ננומול/ליטר); (5) 40 ננוגרם/מיליליטר ומעלה (100 ננומול/ליטר ומעלה). קטגוריות אלו נבחרו כדי לבדוק אם – כמות לא מספקת של ויטמין D (20-12 ננוגרם/מליליטר), כמות מספקת (20 ננוגרם/ מיליליטר ומעלה) או רמה גבוהה (30 ננוגרם/מיליליטר ומעלה או 40 ננוגרם/מיליליטר ומעלה) – קשורות בתוצאי המחקר (SGALBW, לידה מוקדמת ואובדן הריון) בהשוואה למחסור בויטמין D (פחות מ-12 ננוגרם/מיליליטר).

המשתתפות מלאו שאלונים ביחס לאורח חיים, השכלה ומוצא (יבשת: צפון אירופה, מרכז אירופה, אמריקה, אסיה, אפריקה). נתוני ה-BMI ועונת ההתעברות נשלפו מתיקים רפואיים.

ממצאים

במחקר השתתפו כ-2050 נשים. משקל הלידה הממוצע של הילודים היה 3,542 גרם. גיל ההריון הממוצע בעת הלידה היה 280 יום. ריכוז ה-25(OH)D הממוצע של האם בטרימסטר הראשון להריון היה 25.6 ננוגרם/מיליליטר (64 ננמול/ליטר), ו-30 ננוגרם/מיליליטר (75 ננומול/ליטר), בטרימסטר השלישי. בטרימסטר הראשון ובטרימסטר השלישי ב-10% ול-9% מהנשים, בהתאמה, ריכוז ה-25(OH)D היה נמוך מ-12 ננוגרם/מיליליטר. בסך הכל 93 תינוקות (4.5%) נולדו קטנים לגיל הריון (SGA), כש-37 מהם היו במשקל נמוך לגיל הריון ו-56 היו קטנים באורך לגיל הריון. כמו כן, 58 תינוקות (2.8%) נולדו במשקל נמוך מ-2.5 ק"ג (LBW), ו-78 תינוקות (3.8%) נולדו לפני הזמן. מאלה שנולדו לפני הזמן, 10 נולדו לפני השבוע ה-31 להריון כך שלא נערכה לאם בדיקת הדם לויטמין D של הטרימסטר השלישי. מתוך אלה לאשה אחת היה בטרימסטר הראשון מחסור בויטמין D (פחות מ-12 ננוגרם/מיליליטר).

• לא נמצא קשר בין מחסור של האם בויטמין D בטרימסטר הראשון לבין SGA, LBW, לידה מוקדמת ואובדן הריון.

• בנשים בעלות רמות ויטמין D של 40 ננוגרם/מיליליטר ומעלה בטרימסטר השלישי להריון, הסיכון ל-SGA ול-LBW היה נמוך ב-68% וב-78%,בהתאמה, בהשוואה לנשים במחסור בויטמין D (פחות מ-12 ננוגרם למיליליטר).

• בנשים בעלות רמות ויטמין D של 20-12 ננוגרם/מיליליטר בטרימסטר השלישי להריון, הסיכון ל-LBW היה נמוך ב-93% בהשוואה לנשים במחסור בויטמין D (פחות מ-12 ננוגרם למיליליטר).

• לא נמצא קשר בין רמות ויטמין D בטרימסטר השלישי להריון לבין לידה מוקדמת.

• בהשוואה לנשים שהייתה להן עלייה גדולה, בין הטרימסטר הראשון לבין הטרימסטר השלישי, ברמות ויטמין D (12 ננוגרם/מיליליטר ומעלה), לנשים שהייתה להן ירידה ברמות הויטמין היה סיכון גדול פי 3.7 לתינוק במשקל נמוך או בעל אורך קטן לגיל ההריון (SGA).

• בהשוואה לנשים שהייתה להן עלייה גדולה, בין הטרימסטר הראשון לבין הטרימסטר השלישי, ברמות ויטמין D (12 ננוגרם/מיליליטר ומעלה), לנשים שהייתה להן ירידה ברמות הויטמין היה סיכון גדול פי 4.7 לתינוק במשקל לידה נמוך מ-2.5 ק"ג (LBW).

• בהשוואה לנשים שהייתה להן עלייה גדולה, בין הטרימסטר הראשון לבין הטרימסטר השלישי, ברמות ויטמין D (12 ננוגרם/מיליליטר ומעלה), לנשים שהייתה להן ירידה ברמות הויטמין היה סיכון גדול אך לא מובהק פי 2.9 ללידה מוקדמת וסיכון לא מובהק גדול פי כ-3 למשקל לידה נמוך (LBW).

• כלל אובדן הריון היה בשיעור של 4.7% , ושיעור אובדן הריון מאוחר (בשבוע 14 ומעלה) היה 1.5%.

• היו 9 מקרים של מות העובר בתוך הרחם בשבוע ה-22 ומעלה להריון.

• ככלל, רמות ויטמין D נמוכות כמשתנה רציף בטרימסטר הראשון להריון היו קשורות באובדן הריון.

• רמות ויטמין D נמוכות כמשתנה רציף בטרימסטר הראשון להריון היו קשורות במות עובר ברחם, ובנשים עם רמות ויטמין D נמוכות מ-12 ננוגרם/מיליליטר בטרימסטר הראשון להריון, הסיכון למות עובר ברחם היה גבוה פי 4.5.

מסקנת החוקרים

ממצאי המחקר מצביעים על כך שמצב ויטמין D של האם עשוי לשחק תפקיד בהריון בריא.

תפריט נגישות