environment

מיץ פירות ושינוי באינדקס מסת הגוף: מטא-אנליזה

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
01.01.2019

מומחים הביעו דאגה לגבי התכולה הגבוהה של סוכרים המופיעים באופן טבעי במיצי 100% פירות והעלולים לגרום לתופעות בריאותיות שליליות הדומות לאלה הנגרמות על ידי משקאות ממותקים בסוכר (ראה מאמר, אם כי נערך במבוגרים, 'צריכה נמוכה יותר של משקאות ממותקים בסוכר שפרה סמנים נבחרים של סיכון למחלות כרוניות בקרב מבוגרים בארה"ב'). הסוכרים במיצי 100% פירות מתפרקים בגוף ונספגים כגלוקוז (חד-סוכר, מרכיב של סוכר פשוט, הסוכרוז) ופרוקטוז (סוכר פירות), שהם סוכרים חופשיים שווי-ערך מבחינה תזונתית לסוכרים החופשיים במשקאות ממותקים בסוכר. מאז שנת 2001, האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים (American Academy of Pediatrics – AAP) המליצה כי, בילדים, לא יותר ממחצית ממנות הפרי ליום תבוא ממיצי 100% פירות. ה-AAP מפרטת וממליצה כי:

1. ילדים בגילאי 6-1 שנים יגבילו את צריכת מיצי פירות ל-177-118 [6-4 אונקיות נוזל (oz.)] מיליליטר ליום.

2. ילדים בגילאי 7 ומעלה שנים יגבילו את צריכת מיצי פירות ל-355-237 [12-8 אונקיות נוזל (oz.)] מיליליטר ליום.

3. ההנחיות התזונתיות לאמריקאים 2020-2015 אימצו ואישרו את ההמלצות לעיל של AAP.

כשני שליש מהילדים שותים מיצי 100% פירות עד גיל שנה, וכמחצית הילדים בגילאי 8-2 שנים הם צרכני מיצי 100% פירות. ילדים צעירים יותר שותים יותר מיצי 100% פירות ולעתים בכמות הגבוהה מהמומלצת על ידי ה-AAP.

בין הילדים ששותים מיצי 100% פירות הצריכה הממוצעת בפועל היא:

1. בקרב ילדים בגילאי 18-2 שנים, כ-313 [10.6 אונקיות נוזל  (oz.)] מיליליטר ליום.

2. בקרב ילדים בגילאי 8-2 שנים, כ-293 [9.9 אונקיות נוזל (oz.)] מיליליטר ליום.

3. כמעט שליש מהילדים בגילאי 6-2 שנים שותים יותר מ-177 מיליליטר מיצי 100% פירות, הכמות המקסימלית המומלצת על ידי ה-AAP.

4. רק 2% מהילדים בגילאי 18-7 שנה שותים יותר מהמומלץ על ידי ה-AAP, כלומר יותר מ-355 [למעלה מ-12 אונקיות נוזל (oz.)] מיליליטר ליום.

ממצאי המחקרים על הקשר בין צריכת מיצי 100% פירות לבין עלייה במשקל בילדים אינם עקביים. מטא-אנליזה וסקירה שיטתית של 8 מחקרי עוקבה פרוספקטיביים, שהתפרסמה ב-Pediatrics, בדקה את הקשר בין צריכת מיצי 100% פירות לבין אינדקס מסת הגוף (body mass index – BMI) ו-BMI z scores1. ששה מחקרים נערכו בארה"ב, מחקר אחד נערך בגרמניה ואחד, בממלכה המאוחדת. גילאי המשתתפים במחקרים נעו בין 12-1 שנה. תקופת המעקב נעה בין 6 חודשים לבין 12 שנה. ששה מחקרים העריכו צריכת מיצי 100% פירות רק בתחילת המחקר, ושני מחקרים העריכו שינוי בצריכת מיצי 100% פירות בין שתי נקודות זמן. בתחילת המחקרים,  ה-BMI הממוצע של המשתתפים נע בין 16.2 ק"ג/מ2 לבין 18.6 ק"ג/מ2 – טווח ערכים הנופל במסגרת הערכים התקינים של BMI המתאימים לגיל ולמין. צריכה ממוצעת של מיצי 100% פירות דווחה ב-7 מחקרים ונעה בין כ-115 [3.9 אונקיות נוזל (oz.)] מיליליטר ליום לבין כ-532 מיליליטר [18.0 אונקיות נוזל (oz.)] ליום.

ממצאים

1. על פי נתונים מאוגדים (combined) של שלושה מתוך ארבעה מחקרים בקרב ילדים צעירים יותר (כ-9,600 ילדים בגילאי 6-1 שנים), הצריכה הממוצעת של מיצי 100% פירות נעה בין 237 מיליליטר [8.0 אונקיות נוזל (oz.)] לבין 532 מיליליטר ליום [18.0 אונקיות נוזל (oz.)]; נמצא קשר מובהק בין צריכת מיצי 100% פירות לבין השינויים ב-BMI z scores; על פי נתונים מאוגדים של שני מחקרים, עלייה ב-237-177 מיליליטר ליום בצריכה מתוקננת לצריכת אנרגיה של מיצי 100% פירות, אשר נצרכו במשך שנה, קשורה במקדם רגרסיה2 של 0.087; השינוי החיובי שהתקבל ב-BMI z score מִתַרְגם לעליה אבסולוטית של 4% באחוזון ה-BMI לשנה.

2. על פי נתונים מאוגדים של ארבעה מחקרים בקרב ילדים גדולים יותר (כ-16,500 בגילאי 18-7 שנה), הצריכה הממוצעת של מיצי 100% פירות נעה בין כ-115 מיליליטר [3.9 אונקיות נוזל (oz.)] לבין כ-201 מיליליטר [6.8 אונקיות נוזל (oz.)] ליום; לא נמצא קשר בין צריכת מיצי 100% פירות לבין השינויים ב-BMI z scores; עלייה ב-237-177 מיליליטר ליום בצריכה מתוקננת לצריכת אנרגיה של מיצי 100% פירות, אשר נצרכו במשך שנה, קשורה במקדם רגרסיה של 0.003; אם כי השינוי ב-BMI z score הינו חיובי, הוא מִתַרְגם לעליה אבסולוטית של 0% באחוזון ה-BMI לשנה.

3. על פי נתונים מאוגדים של ילדים בכל הגילאים, עלייה ב-237-177 מיליליטר ליום בצריכה מתוקננת לצריכת אנרגיה של מיצי 100% פירות, אשר נצרכו במשך שנה, קשורה במקדם רגרסיה של 0.003, אשר כאמור בסעיף הקודם, מִתַרְגם לעלייה אבסולוטית של 0% באחוזון ה-BMI לשנה.

מסקנות החוקרים

ממצאי המטא-אנליזה מצביעים על כך שעלייה בצריכת מיצי 100% פירות במנה אחת ליום קשורה בעלייה קטנה במשקל בילדים בגילאי 6 שנים ומטה, ואילו בילדים גדולים יותר אין קשר. החוקרים טוענים, כי העלייה הקטנה במשקל בילדים בגילאים הנמוכים מ-6 שנים אינה משמעותית מבחינה קלינית ברמת הפרט, והינה בעלת משמעות המוטלת בספק ברמת האוכלוסייה. ילדים צעירים יותר עלולים להיות רגישים יותר לעלייה במשקל בעקבות עלייה במנה אחת של מיצי 100% פירות ליום. בנוסף, קיים הבדל בסוג המיץ שנצרך. ילדים צעירים יותר נוטים לשתות מיץ תפוחים, ואילו גדולים יותר, מיץ תפוזים. מחקרים מצביעים על כך שלמיצים שונים השפעה שונה על הבריאות הקרדיו-מטבולית3, יתכן בגלל עומס גליקמי4 שונה. נמצא כי למיץ תפוזים 100% פרי עומס גליקמי נמוך יותר מאשר למיץ תפוחים. דרושים ניסויים קליניים אקראיים מבוקרים  בקרב ילדים בגילאי 6-1 לבדיקת השפעת צריכת מיצי 100% פירות על הבריאות, כולל עלייה במשקל ועודף משקל/השמנה. עד שייערכו מחקרים נוספים, מומלץ לנהוג על פי ההנחיות הנוכחיות של AAP, הממליצות כי ילדים בגילאי 6-1 שנה יגבילו את צריכת מיצי פירות ל-177-118 [6-4 אונקיות נוזל (oz.)] מיליליטר ליום, וילדים בגילאי 7 ומעלה שנים, ל-355-237 [12-8 אונקיות נוזל (oz.)]  מיליליטר ליום.

 

*בסוף מאי 2017 עודכנו ההמלצות לצריכת מיצי פירות (ראה מאמר 'צריכת מיץ פירות – המלצות חדשות של  האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים').

 

 


BMI z scores1 – המכונים גם ניקוד סטיות התקן של ה- BMIי (BMI deviation scores), הם ממדי משקל יחסיים מתוקננים לגילו ומינו של הילד; מחשבים בכמה נקודות סטיית תקן ה-BMI של הילד האינדיבידואלי סוטה מה-BMI התקין המתאים לגילו ולמינו.

2מקדם רגרסיה (R) – ברגרסיה ליניארית מקדם רגרסיה הוא הקבוע המייצג את שיעור השינוי של משתנה אחד (y) כתלות בשינוי במשתנה אחר (x); הוא מודד את חוזק הקשר בין המשתנים; המקדם נע בין הערכים 1- לבין 1; ככל שהערך קרוב יותר ל-1 אנו בטוחים יותר שהקשר הוא חיובי.

3גורמים קרדיו-מטבוליים – מתייחסים לקבוצת גורמי סיכון המעמידים את הפרט בסיכון גבוה לחלות בסוכרת, מחלת לב או שבץ מוחי.

4עומס גליקמי – עומס גליקמי מחושב על ידי הכפלת אינדקס גליקמי בכמות הפחמימות בגרמים במזון מסוים וחלוקה ב-100; אינדקס גליקמי (מדד גליקמי) זוהי מערכת דירוג לפחמימות על פי השפעתם על עליית רמות הגלוקוז (סוכר) בדם כשעתיים לאחר הארוחה בהשוואה להשפעת גלוקוז (מדד גליקמי 100). מדד גליקמי גבוה גורם לעלייה חדה ברמות הגלוקוז בדם.

תפריט נגישות