environment

מגמות בהשמנת בני נוער בישראל והקשר בין אינדקס מסת הגוף לבין לחץ דם

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
16.12.2018

שבעה עשר אחוז מהצעירים בארה"ב שמנים. השמנה נמצאה כקשורה ביתר לחץ-דם (לחץ דם גבוה). המחקרים בעבר היו קטנים והניבו תוצאות סותרות.

מחקר חתך1 בקרב כ-715,000 בני נוער ישראלים בגילאי 20-16, שהתפרסם ב-American Journal of Hypertension, בדק מגמות השמנה בין השנים 1998 ו-2011, והעריך את הקשר בין אינדקס מסת הגוף (BMI) לבין לחץ דם סיסטולי2 ולחץ דם דיאסטולי3. במחקר נכללו כל בני הנוער (59% מהם בנים),  אשר נבדקו בין השנים 1998 ו-2011 ונמצאו כשירים לשרת בצבא הגנה לישראל. ההערכה הרפואית כללה שאלון שמולא על ידי משפחת המגויס ורופא המשפחה שלו ובדיקה גופנית שכללה: מדידות אנתרופומטריות, מדידות לחץ דם, בדיקה רפואית ובדיקות נוספות והתייעצויות כנדרש. לא נכללו בני נוער בעלי רקע של מחלות ותרופות. כמו כן, לא נכללו בניתוח נתוני המחקר בני נוער שלא היה להם נתוני מדידות של לחץ דם, משקל או גובה.

 עודף משקל נחשב כ-BMI גבוה מ-25. לצורך ניתוח נתוני המחקר נתוני ה-BMI סווגו לעשירונים: 1. בקרב הבנים 18.2-16.0, ובקרב הבנות 18.4-16; 2. בקרב הבנים 19.2-18.3, ובקרב הבנות 19.3-18.4; 3. בקרב הבנים והבנות 20-19.3; 4. בקרב הבנים 20.6-20, ובקרב הבנות 20.7-20; 5. בקרב הבנים 21.3-20.6 ובקרב הבנות 21.3-20.7; 6. בקרב הבנים והבנות 22.1-21.3; 7. בקרב הבנים והבנות 23-22.1; 8. בקרב הבנים 24.4-23, ובקרב הבנות 24.3-23; 9. בקרב הבנים 26.7-24.4, ובקרב הבנות 26.5-24.3; 10. בקרב הבנים 36-26.7, ובקרב הבנות 36-26.5.

לחץ דם סיסטולי גבוה נחשב לחץ דם הגבוה מ-130 מילימטר כספית, ולחץ דם דיאסטולי גבוה נחשב לחץ דם הגבוה מ-85 מילימטר כספית.

ממצאים

הבנים היו גבוהים יותר ובעלי משקל גבוה יותר מהבנות.

 לחץ דם

1. בקרב הבנים לחץ הדם הסיסטולי עלה ביחס לעשירוני ה-BMI, מ-115 מילימטר כספית בעשירון הראשון של ה-BMI ל-124, בעשירון העשירי, ולחץ דם דיאסטולי עלה מ-70.4 מילימטר כספית בעשירון הראשון ל-74.4, בעשירון העשירי.

2. תוצאות דומות נתקבלו בקרב הבנות. לחץ הדם הסיסטולי עלה ביחס לעשירוני ה-BMI, מ-107.5 מילימטר כספית בעשירון הראשון של ה-BMI ל-116.7, בעשירון העשירי, ולחץ דם דיאסטולי עלה מ-68.5 מילימטר כספית בעשירון הראשון ל-72.4, בעשירון העשירי.

3. שיעור הבנים והבנות עם יתר לחץ דם עלה מ-7% בשנת 1998 ל-28% בשנת 2011 ומ-2% בשנת 1998 ל-12%, בהתאמה.

4. לחץ דופק4 בקרב הבנים עלה ביחס לעשירוני ה-BMI מ-44.6 מילימטר כספית בעשירון הראשון של ה-BMI, ל-50.5, בעשירון העשירי. ממצאים דומים נתקבלו בקרב הבנות. לחץ דופק  בקרב הבנות עלה ביחס לעשירוני ה-BMI מ-39 מילימטר כספית בעשירון הראשון של ה-BMI ל-45.5, בעשירון העשירי.

 השמנה

1. ערכי ה-BMI עלו בקרב הבנים והבנות מ-21.6 ב-1998 ל-22.83 ב-2011.

2. שיעור בני הנוער בעודף משקל גדל מ-13.2% ב-1998 ל-21% ב-2011.

 קשרים בין לחץ דם לבין BMI

1. לאחר תקנון לגיל ולמצב סוציו-אקונומי נתקבלו הקשרים הבאים בין BMI לבין לחץ הדם:

BMI גבוה יותר היה קשור באופן עצמאי בלחץ דם גבוה יותר, ונתקבל קשר מנה-תגובה בין BMI לבין לחץ הדם. הקשרים בין עשירוני BMI לבין לחץ דם סיסטולי ולחץ דם דיאסטולי מובאים בטבלה 1 ובטבלה 2, בהתאמה.

א. בקרב הבנים והבנות הסיכון ללחץ דם סיסטולי גבוה היה גדול פי יותר מ-4 ופי יותר מ-8, בהתאמה בעשירון העשירי של ה-BMI בהשוואה לעשירון הראשון של ה-BMI(טבלה 1).

ב. בקרב הבנים והבנות הסיכון ללחץ דם דיאסטולי גבוה היה גדול פי יותר מ-2 ופי יותר מ-3, בהתאמה בעשירון העשירי של ה-BMI בהשוואה לעשירון הראשון של ה-BMI (טבלה 2).

2. בניתוח רגרסיה רבת משתנים נמצא כי בקרב בנים ובנות עליה ביחידת BMI אחת קשורה בעליה בלחץ הדם הסיסטולי בכ-11% וב-11.4%, בהתאמה.

טבלה 1. קשר בין עשירוני BMI לבין לחץ הדם הסיסטולי בקרב בנים ובנות

עשירון BMI ממוצע BMI סיכון ללחץ דם סיסטולי גבוה
בנים בנות בנים בנות
1  17.5 17.6  1 (ערך ייחוס)  1 (ערך ייחוס)
2  18.7 18.9 1.25 1.34
3  19.6 19.6 1.44 1.62
4  20.3 20.3 1.58 1.92
5  21.0 21.0 1.72 2.09
6 21.7 21.7 1.92 2.25
7  22.6 22.6 2.16 2.70
8  23.7 23.6 2.4 3.32
9  25.4 25.2 2.89 4.48
10  29.6 29.2 4.15 8.14

טבלה 2. קשר בין עשירוני BMI לבין לחץ הדם הדיאסטולי בקרב בנים ובנות

עשירון BMI ממוצע BMI סיכון ללחץ דם סיסטולי גבוה
 בנים בנות בנים  בנות
1 17.5 17.6 1 (ערך ייחוס) 1 (ערך ייחוס)
2  18.7 18.9 0.99 (לא מובהק) 1.19
3  19.6 19.6 1 (לא מובהק) 1.13 (לא מובהק)
4  20.3 20.3 1.05 (לא מובהק) 1.24
5  21.0 21.0 1.03 (לא מובהק) 1.28
6 21.7 21.7 1.09 (מובהק) 1.35
7 22.6 22.6 1.08 (לא מובהק) 1.54
8 23.7 23.6 1.23 1.57
9 25.4 25.2 1.41 1.97
10 29.6 29.2  2.33 3.27

  מסקנות החוקרים

הממצאים מצביעים על עליה מתמשכת בשכיחות ההשמנה בקרב בני נוער בישראל. הממצא החשוב ביותר הוא ש-BMI היה קשור באופן חיובי בלחץ דם סיסטולי ודיאסטולי הן בקרב בני נוער במשקל תקין והן כאלה בעודף משקל. כמו כן, הממצאים מצביעים על כך שעודף משקל מהווה גורם מפתח לעליה בלחץ דם סיסטולי ודיאסטולי.

 


1מחקר חתך – סוג מחקר המתאר תמונת מצב ואינו יכול להוכיח סיבתיות.

2לחץ דם סיסטולי –הלחץ הנמדד כאשר החדר השמאלי של הלב מתכווץ ודוחף את הדם בכיוון אברי הגוף; זהו הערך הנמדד העליון של לחץ הדם.

לחץ דם דיאסטולי – הלחץ הנמדד כאשר הלב מתרחב, נמצא במצב הרפיה וחדריו מתמלאים בדם; זהו הערך הנמדד התחתון של לחץ הדם.

4 לחץ דופק (pulse pressure) – ההפרש בין קריאת לחץ דם סיסטולי לקריאת לחץ דם דיאסטולי. נתון זה מייצג את הכוח שהלב מייצר כל פעם שהוא מתכווץ. לדוגמה, אם הלחץ הסיסטולי הוא 120 מילימטר כספית והלחץ הדיאסטולי הוא 80, אזי לחץ דופק הוא 40 מילימטר כספית.

תפריט נגישות