environment

השפעות הורדת נתרן בדיאטה ודיאטת DASH בהקשר ללחץ-דם בתחילת המחקר

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
02.01.2019

צריכת דיאטה בריאה מהווה גישה חשובה להורדת לחץ-הדם. דבר זה הוכח בברור בניסוי DASH (Dietary Aprroaches to Stop Hypertension), אשר הראה כי דיאטה עשירה בפירות, ירקות ומוצרי חלב דלי-שומן ומופחתת שומן רווי וכולסטרול הורידה את לחץ-הדם הסיסטולי1 והדיאסטולי2. ממצאי הניסוי אושרו מאוחר יותר בניסוי DASH-Sodium (Dietary Patterns, Sodium Intake and Blood Pressure). בנוסף, הניסוי הראה שלהורדת צריכת נתרן3השפעה מובהקת על לחץ-הדם באופן בלתי תלוי בהשפעת דיאטת DASH. על בסיס שני המחקרים האלה, שתי האסטרטגיות מומלצות לכל המבוגרים במצב של קדם יתר לחץ-דם (prehypertension) ויתר לחץ-דם שלב 41 וכן לכלל האוכלוסייה.

ניסוי DASH-Sodium דיווח על השפעות שתי ההתערבויות באנשים בעלי קדם יתר לחץ-דם ובעלי יתר לחץ-דם. אולם, הוא לא דיווח אם השפעות הדיאטות נבדלו בהתאם ללחץ-הדם. יתר על כן, הם התייחסו למצב של יתר לחץ-דם (כן/לא), אשר ממעיט בערכן של ההשפעות המלאות של שתי ההתערבויות. ניסוי DASH-Sodium, אשר התפרסם ב-Journal of the American College of Cardiology, נערך בקרב 412 מבוגרים בגילאי 76-23 מקרב משתתפי הניסוי המקורי, כדי לקבוע את ההשפעות על לחץ הדם של: (1) הורדת צריכת נתרן בלבד; (2) דיאטת DASH בהתאם לצריכה גבוהה או נמוכה של נתרן; (3) שילוב של שתי ההתערבויות לאורך לחץ-דם סיסטולי או דיאסטולי שנמדד בתחילת המחקר.

ניסוי DASH-Sodium השווה 3 רמות של נתרן במסגרת דיאטתDASH 5 ובקבוצת ביקורת (דיאטה אמריקאית טיפוסית). לחץ-הדם הסיסטולי של המשתתפים נע בין 120 לבין 159 מילימטר כספית, ולחץ-הדם הדיאסטולי, בין 80 לבין 95 מילימטר כספית. בתחילת המחקר אף משתתף לא נטל תרופות להורדת לחץ-דם או אינסולין ולא צרך למעלה מ-14 מנות משקה אלכוהולי לשבוע, וכמו כן, היה ידוע שלאף אחד מהם לא הייתה מחלת לב, אי-ספיקת לב, אי-ספיקת כליות, יתר שומנים בדם לא מאוזן (poorly controlled dyslipidemia) או סוכרת.

הניסוי חקר שני גורמים תזונתיים, דפוס תזונה ורמות נתרן. הן המשתתפים שהוקצו באופן אקראי לצרוך דיאטת DASH והן קבוצת הביקורת שהוקצתה גם היא באופן אקראי, הוזנו בכל אחת מ-3 רמות הנתרן במשך 30 יום כל אחת: (1) רמה נמוכה (1,150 מיליגרם – הרמה שעשויה להוריד עוד יותר את לחץ-הדם); (2) רמה בינונית (2,300 מיליגרם – הרמה המומלצת השלטת); (3) רמה גבוהה (3,450 מיליגרם – הצריכה הממוצעת בארה"ב). כל אחת מ-3 רמות הצריכה של נתרן לוותה בהפסקה של 5 ימים (washout), בהם המשתתפים אכלו את התזונה הרגילה שלהם. כל ארוחות הצהריים והערב התקיימו במרכזי המחקר וסופקו למשתתפים.

לפני ההתערבות, לחץ-הדם נמדד ב-5 ביקורים וחושב הממוצע שלהם, אשר שמש כערך לחץ-הדם של תחילת המחקר (baseline). במשך 9 ימים אחרונים של כל התערבות נמדד גם כן לחץ-הדם ב-5 ביקורים (לפחות פעמיים במשך 4 ימים אחרונים של כל התערבות). לחץ-הדם הסיסטולי ההתחלתי סווג ל-4 רמות: (1) פחות מ-130 מילימטר כספית; (2) 139-130 מילימטר כספית; (3) 149-140 מילימטר כספית; (4) 150 ומעלה מילימטר כספית.
לחץ-הדם הדיאסטולי ההתחלתי סווג ל-4 רמות: (1) פחות מ-80 מילימטר כספית; (2) 84-80 מילימטר כספית; (03) 89-85 מילימטר כספית; (4) 90 ומעלה מילימטר כספית.

ממצאים

בתחילת המחקר, ככלל, קבוצת הביקורת לא נבדלה מקבוצת הניסוי. בקרב משתתפי קבוצת הביקורת, הגיל ומספר הנשים היה גבוה יותר בקרב בעלי לחץ-דם סיסטולי גבוה יותר. בקרב משתתפים שהוקצו לדיאטת DASH, גיל, מספר הנשים ומספר השחורים היה גבוה יותר בקרב בעלי לחץ-דם סיסטולי גבוה יותר. לא נמצאו הבדלים ב-BMI בין משתתפי הניסוי לבין קבוצת הביקורת.

צריכה נמוכה של נתרן בהשוואה לצריכה גבוהה

1. בקבוצת הביקורת הורדת צריכת נתרן מצריכה גבוהה לנמוכה הייתה קשורה ב-:

א. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי ב-3.2 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר); קבוצת לחץ-דם זו שמשה כקבוצת התייחסות (reference).

ב. ירידה בלחץ הדם הסיסטולי בכ-8.6 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם של 139-130 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר) בהשוואה לקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית.

ג. ירידה בלחץ הדם הסיסטולי בכ-9.0 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם של 149-140 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר) בהשוואה לקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית.

ד. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי בכ-7.0 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם השווה ל-150 מילימטר כספית או גבוה ממנו (כפי שנמדד בתחילת המחקר).

2. בקבוצת הניסוי (דיאטת DASH) הורדת צריכת נתרן מצריכה גבוהה לנמוכה הייתה קשורה ב-:

א. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי ב-0.88 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר); קבוצת לחץ-דם זו שמשה כקבוצת התייחסות (reference).

ב. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי בכ-3.3 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם של 139-130 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר) בהשוואה לקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית.

ג. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי בכ-5.0 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם של 149-140 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר) בהשוואה לקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית.

ד. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי בכ-10.0 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם השווה ל-150 מילימטר כספית או גבוה ממנו (כפי שנמדד בתחילת המחקר).

קבוצת הניסוי (דיאטת DASH) בהשוואה לביקורת

1. דיאטת DASH בתקופה של הצריכה הגבוהה של נתרן (3,450 מיליגרם) הייתה קשורה ב-:

א. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי בכ-4.5 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר); קבוצת לחץ-דם זו שמשה כקבוצת התייחסות (reference).

ב. ירידה בלחץ הדם הסיסטולי בכ-4.3 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם של 139-130 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר) בהשוואה לקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית.

ג. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי בכ-4.7 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם של 149-140 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר) בהשוואה לקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית.

ד. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי בכ-10.6 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם השווה ל-150 מילימטר כספית או גבוה ממנו (כפי שנמדד בתחילת המחקר) בהשוואה לקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית.

2. דיאטת DASH בתקופת של הצריכה הנמוכה של נתרן (1,150 מיליגרם) הייתה קשורה ב-:

א. לחץ-דם סיסטולי נמוך בכ-2.4 מילימטר כספית ביחס לקבוצת הביקורת בקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר); קבוצת לחץ-דם זו שמשה כקבוצת התייחסות (reference).

ב. לא חל שינוי בלחץ-הדם הסיסטולי בקבוצה בעלת לחץ-דם של 139-130 מילימטר כספית ( כפי שנמדד בתחילת המחקר) ובקבוצה בעלת לחץ-הדם הסיסטולי של 149-140 מילימטר כספית.

ג. לחץ דם סיסטולי נמוך בכ-14.0 מילימטר כספית ביחס לקבוצת הביקורת בקבוצה בעלת לחץ-דם השווה ל-150 מילימטר כספית או גבוה ממנו (כפי שנמדד בתחילת המחקר).

קבוצת הניסוי (דיאטת DASH) עם צריכה נמוכה של נתרן (1,150 מיליגרם) בהשוואה לביקורת עם צריכה גבוהה של נתרן (3,450 מיליגרם)

בדיאטת DASH עם צריכה נמוכה של נתרן לחץ-הדם הסיסטולי היה 116, 124, 131 ו-130 מילימטר כספית בקבוצות בעלות לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית, לחץ-דם של 139-130 מילימטר כספית, לחץ-דם של 149-140 מילימטר כספית ולחץ-דם השווה ל-150 מילימטר כספית או גבוה ממנו, בהתאמה, וזאת בהשוואה לקבוצת ביקורת עם צריכה גבוהה של נתרן, בה לחצי-הדם היו 123, 133, 141 ו-152 מילימטר כספית בקבוצות בעלות לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית, לחץ-דם של 139-130 מילימטר כספית, לחץ-דם של 149-140 מילימטר כספית ולחץ-דם השווה ל-150 מילימטר כספית או גבוה ממנו, בהתאמה.

1. בהשוואה לקבוצת ביקורת עם צריכה גבוהה של נתרן (3,450 מיליגרם), בקבוצת DASH צריכה נמוכה של נתרן הייתה קשורה ב-:

א. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי ב-5.3 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם נמוך מ-130 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר).

ב. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי בכ-7.5 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם של 139-130 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר).

ג. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי ב-9.7 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם של 149-140 מילימטר כספית (כפי שנמדד בתחילת המחקר).

ד. ירידה בלחץ-הדם הסיסטולי בכ-20.8 מילימטר כספית בקבוצה בעלת לחץ-דם השווה ל-150 מילימטר כספית או גבוה ממנו (כפי שנמדד בתחילת המחקר).

בניתוח הנתונים לגבי לחץ-דם דיאסטולי, לשתי ההתערבויות (השפעת ירידה בצריכת נתרן והשפעת דיאטת DASH) ולשילוב ביניהן דפוס השינוי בלחץ-הדם היה דומה לזה של לחץ-הדם הסיסטולי.

מסקנות החוקרים

הן בקבוצת הביקורת והן בקבוצת דיאטת DASH, הורדת צריכת נתרן מהרמה הגבוהה לרמה הנמוכה הורידה את לחץ-הדם הסיסטולי באופן פרוגרסיבי, כשהשפעתה הייתה גדולה יותר בלחץ-הדם הגבוה יותר (150 מילימטר כספית ומעלה). רוב התרופות נגד יתר לחץ-דם (לחץ דם גבוה) מורידות את לחץ-הדם הסיסטולי ב-15-10 מילימטר כספית בממוצע. מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ממליץ על השפעה מינימלית של ירידה בלחץ-הדם ב-4-3 מילימטר כספית עבור תרופות חדשות.

יעילותו של השילוב של דיאטת DASH עם הורדה בצריכת נתרן דומה לזו של התרופות והוא יעיל אף יותר מתרופות בבעלי לחץ-דם סיסטולי גבוה יותר (ירידה בלחץ-הדם בכ-20.8 מילימטר כספית). ממצאי המחקר חוזרים ומאשרים את חשיבות תכניות ההתערבות באורח החיים בקרב מבוגרים בעלי לחץ-דם סיסטולי לא-מבוקר (uncontrolled).

 

 


1לחץ-דם סיסטולי – הלחץ הנמדד כאשר החדר השמאלי של הלב מתכווץ ודוחף את הדם בכיוון אברי הגוף; זהו הערך הנמדד העליון של לחץ הדם.

2לחץ-דם דיאסטולי – הלחץ הנמדד כאשר הלב מתרחב, נמצא במצב הרפיה וחדריו מתמלאים בדם; זהו הערך הנמדד התחתון של לחץ הדם.

3נתרן – מהווה כ-40% ממשקל המלח (נתרן כלורי NaCl).

4יתר לחץ-דם שלב 1 – מוגדר כלחץ-דם סיסטולי של 159-140 מילימטר כספית ולחץ-דם דיאסטולי של 99-90 מילימטר כספית.

5דיאטת DASH – הדיאטה הכילה דגנים מלאים, עוף, דגים, ואגוזים, וכמות מופחתת של בשר אדום, ממתקים ומשקאות ממותקים בסוכר.

תפריט נגישות