environment

דבקות בהנחיות למניעת והיארעות סרטן, תמותה מסרטן ותמותה מכל הסיבות: מחקר עוקבה פרוספקטיבי

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
16.12.2018

מספר ארגונים, כולל החברה האמריקאית לסרטן (American Cancer Society – ACS), הקרן העולמית לחקר סרטן/המכון האמריקאי לחקר הסרטן (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research – WCR/AICR  ) ואיגוד הלב האמריקאי (American Heart Association), פרסמו הנחיות שמטרתן להוריד את הסיכון של מחלות קרדיו-ווסקולריות (מחלות לב וכלי הדם), סרטן ומחלות כרוניות אחרות.

 

מספר מחקרים בחנו את הקשר בין דבקות (adherence) בהנחיות השונות לבין תמותה והיארעות סרטן. בהינתן העובדה שמרבית המחקרים, מלבד אחד, היו קטנים ולא יכלו לבחון את הקשר בין דבקות בהנחיות לבין היארעות סרטן במיקומים ספציפיים, מחקר עוקבה פרוספקטיבי בקרב כ-480,000 משתתפים, שהתפרסם ב-American Journal of Clinical Nutrition, בחן את הקשר בין דבקות בהנחיות ACS לבין היארעות כלל מקרי הסרטן, היארעות מקרי סרטן במקומות אנטומיים ספציפיים, תמותה מסרטן וכלל תמותה.

 במונח 'דבקות' החוקרים מתכוונים למספר ההנחיות בהם המשתתפים עומדים. הנחיות ACS מציינות כי הגבלת צריכת אלכוהול, בחירת מזונות בריאים, שמירה על משקל גוף בריא ועיסוק שגרתי בפעילות גופנית מתונה עד נמרצת – יכולים להוריד את הסיכון להתפתחות סרטן, תמותה מסרטן ואת כלל התמותה. דבקות בהנחיותACS נמדדה במחקר זה באמצעות מדד בעל 5 רמות, אשר נכללו בו BMI, פעילות גופנית, צריכת אלכוהול, ומספר היבטים של תזונה. הדבקות סווגה לחמישונים: (1) 3-0 נקודות – הדבקות הנמוכה ביותר; (2) 5-4 נקודות; (3) 6 נקודות; (4) 7 נקודות; (5) 11-8 נקודות – הדבקות הגבוהה ביותר.

הערכה תזונתית נערכה באמצעות שאלון תדירות צריכת מזונות (בן 124 פריטים) לגבי 12 החודשים האחרונים של צריכה.

מחקר זה מהווה חלק מ-NIH-AARP Diet and Health Study, שהחל בשנים 1996-1995. בתחילת המחקר נשלחו שאלונים ל-3,500,000 מינויי החברה האמריקאית לגמלאים (The American Association for Retired Persons  AARP ) בגילאי 50 עד 71, אשר גרו ב-6 מדינות (קליפורניה, פלורידה, לואיזיינה, ניו ג'רסי, צפון קרולינה או פנסילבניה) או בשני אזורי מטרופולין ( אטלנטה בגו'רג'יה ודטרוייט במיצ'גן). כ-570,000 שאלונים מולאו לשביעות רצונם של החוקרים. נתוני אנשים שדיווחו על היסטוריה של סרטן וכאלה שהיו חסרים להם נתונים, הוצאו מניתוח נתוני המחקר.

 

ממצאים

 במשך חציון מעקב של 10.5 שנים אירעו בסך הכל כ-74,000 מקרים חדשים של סרטן (כ-51,000 גברים, כ-23,000 נשים). במשך חציון מעקב של 12.6 שנים אירעו כ-16,000 מקרי מוות מסרטן (כ-10,500 גברים וכ-5,500 נשים), ובמשך חציון מעקב של 13.6 שנים אירעו כ-81,000 כלל מקרי מוות (כ-56,000 גברים, כ-25,000 נשים). הן בקרב גברים והן בקרב נשים נמצא קשר הפוך בין מידת הדבקות בהנחיות ACS לבין ה-BMI וצריכת בשר, וקשר חיובי בין מידת הדבקות בהנחיות ACS לבין פעילות גופנית, צריכת פירות וירקות, שיעור הלא-מעשנים, רמת ההשכלה והערכה עצמית של בריאות בתחילת המחקר.

קשרים בין דבקות בהנחיות ACS לבין היארעות סרטן, תמותה מסרטן וכלל תמותה

1. הסיכון להיארעות כלל מקרי סרטן היה נמוך ב-10% בקרב גברים וב-19% בקרב נשים בעלי דבקות גבוהה בהנחיות ACS בהשוואה לאלו בעלי דבקות נמוכה.

2. בריבוד הגברים על פי מצב עישון, הירידה בסיכון להיארעות כלל מקרי סרטן הייתה גדולה יותר בקרב גברים מעשנים בעלי דבקות גבוהה בהנחיות ACS מאשר בקרב אלו שלא עישנו אף פעם או שעישנו בעבר.

3. הסיכון לתמותה מסרטן היה נמוך ב-25% בקרב גברים וב-24% בקרב נשים בעלי דבקות גבוהה בהנחיות ACS בהשוואה לאלו בעלי דבקות נמוכה.

4. הסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך ב-26% בקרב גברים וב-33% בקרב נשים בעלי דבקות גבוהה בהנחיות ACS בהשוואה לאלו בעלי דבקות נמוכה.

5. בריבוד הגברים והנשים על פי מצב עישון, הסיכון לתמותה מכל הסיבות היה נמוך יותר הן בקרב הלא- מעשנים, הן בקרב אלו שעישנו בעבר והן בקרב המעשנים בהווה בעלי הדבקות הגבוהה בהנחיות ACS בהשוואה לאלו בעלי הדבקות הנמוכה, כאשר הסיכון הנמוך ביותר היה בקרב אלו שלא עישנו אף פעם.

6. בקרב בעלי הדבקות הגבוהה בהנחיות ACS בהשוואה לאלו בעלי הדבקות הנמוכה, הסיכון לסרטן היה נמוך יותר באופן מובהק בקרב משתתפים ממגדר אחד לפחות ב-14 מיקומים אנטומיים מתוך ה-25 שנבדקו (טבלה 1).

 

טבלה 1.

 

מיקום הסרטן

מגדר

שיעור הירידה בסיכון לחלות

וושט

גברים

41%

קיבה

גברים

38%

המעי הדק

שני המינים מאוחדים

47%

המעי הגס

גברים

48%

נשים

35%

חלחולת (פי הטבעת)

גברים

40%

נשים

36%

כבד

גברים

48%

כיס המרה

שני המינים מאוחדים

65%

לבלב

גברים

20%

שד

נשים

19%

רחם

נשים

60%

שלפוחית שתן

גברים

19%

כליה

גברים

38%

נשים

46%

ריאות

גברים

15%

לויקמיה

גברים

20%

 

7. החוזק היחסי של הקשרים עבור ארבעת מרכיבי מדד הנחיות ה-ACS השתנה בהתאם לתוצא ולמגדר.

 א.   בקרב נשים, BMI ואחריו תזונה היוו את הגורמים החזקים להיארעות סרטן, ובקרב גברים, צריכת אלכוהול ולאחריה תזונה היוו את הגורמים החזקים להיארעות מחלה זו.

ב.    בקרב שני המגדרים, תזונה, אחריה BMI ואחריו פעילות גופנית היוו את הגורמים החזקים לתמותה מסרטן.

ג.      בקרב שני המגדרים, BMI ואחריו פעילות גופנית היוו את הגורמים החזקים לכלל תמותה.

8. עישון הראה את הקשר החזק ביותר עם תמותה מסרטן, לאחריו קשר עם כלל תמותה ולאחריו קשר עם היארעות כלל מקרי סרטן.

9. בשני המגדרים, לעישון היה קשר חזק יותר עם שלושת התוצאים (תמותה מסרטן, כלל תמותה והיארעות כלל מקרי סרטן) מאשר לכל אחד מארבעת מרכיבי מדד הנחיות ה-ACS.

 מסקנות החוקרים

הממצאים מצביעים על כך שלאחר תקנון לעישון, לדבקות בהנחיות ה-ACS, כלומר למספר התנהגויות בריאות, יש יתרונות בריאותיים חשובים.

תפריט נגישות