environment

אכילת ארוחת בוקר וגורמי סיכון למחלות לב וכלי הדם בקרב בני נוער באירופה

ד"ר פליציה שטרן, PhD RD | 
09.12.2018

השכיחות של עודף משקל והשמנה בקרב בני נוער במדינות המפותחות גדלה מאד בשני העשורים האחרונים. בנוסף לגורמים הגנטיים והסביבתיים, ארוחת הבוקר והתדירות בה היא נאכלת עשויות להשפיע על התיאבון, היקף הצריכה של מזון והרכבו. ארוחת הבוקר נחשבת כמרכיב מפתח בדיאטה בריאה, התורם לְהֱיוֹת הדיאטה בעלת הרכב תזונתי מספק.  דילוג על ארוחת הבוקר שכיח באופן יחסי בקרב בני נוער במדינות המערביות. בני נוער האוכלים ארוחת בוקר לעתים רחוקות נוטים יותר לעשן, לצרוך אלכוהול ונוטים פחות לבצע פעילות גופנית מאשר עמיתיהם האוכלים ארוחת בוקר באופן שגרתי. מספר מחקרים הצביעו על הקשר בין דילוג על ארוחת הבוקר לבין עודף משקל/השמנה בקרב בני נוער.

עודף משקל/השמנה קשורים בגורמי סיכון למחלות לב וכלי הדם (מחלות קרדיו-ווסקולריות). גורמי הסיכון למחלות לב וכלי הדם מופיעים בדרך כלל בעשור החמישי לחיי האדם, אולם קיימת עדות לכך שניצני המחלה מופיעים כבר בילדות המוקדמת.

מחקר חתך, שנערך בקרב בני נוער בעשר ערים באירופה ושהתפרסם ב-Public Health Nutrition, בדק את הקשר בין שלוש תבניות צריכת ארוחת בוקר (דילוג על ארוחת הבוקר, צריכה סדירה של ארוחת הבוקר וצריכה מזדמנת של ארוחת הבוקר) לבין גורמי הסיכון למחלות לב וכלי הדם.

במחקר השתתפו כ-2930 בני נוער בני 12 עד 17 (53% בנות). מתוך בתי ספר נבחרו באופן אקראי כיתות של בני נוער. שליש מהכיתות (925 תלמידים) נבחרו באופן אקראי לאיסוף דמים.

המשתתפים דיווחו על הרגלי צריכת ארוחת הבוקר בהשיבם על השאלה: 'אני מדלג לעתים קרובות על ארוחת הבוקר'. לשאלה היו שבע תשובות אפשריות שנעו בין 'מאד לא מסכים' ל'מסכים מאד'. המשתתפים סווגו לשלוש קבוצות: א. אוכלי ארוחת הבוקר – תשובות 1, 2; אוכלי ארוחת בוקר מזדמנים – תשובות 3, 4 או 5; מדלגים על ארוחת הבוקר – תשובות 6, 7. המושג 'ארוחת בוקר' הושאר לפרושם של בני הנוער.

נערכו המדידות האנתרופומטריות הבאות: גובה ומשקל לחישוב ה-BMI, היקף מותניים להערכת השמנה בטנית ועובי קפלי העור להערכת אחוז השומן בגוף. בני נוער בעודף משקל/שמנים נוטים להתפתח מוקדם יותר לכן נבדק השלב ההתפתחותי של כל משתתף ויתר הממצאים תוקננו בהתאם למצבו. מדידות נוספות שנערכו: סיבולת לב-ריאה (שנמדדה על ידי צריכת חמצן מירבית בזמן פעילות גופנית), לחץ דם ופעילות גופנית באמצעות אַקסֶלֶרוֹמטר הבודק את מספר תנועות האדם לדקה. נלקחו דגימות דם ל בדיקות הבאות: שומנים (טריגליצרידים), סך הכולסטרול,HDL ו-LDL-כולסטרול, גלוקוז (סוכר), אינסולין ותנגודת לאינסולין (HOMA-IR).

ממצאים

שיעור אוכלי ארוחת הבוקר היה גבוה יותר באופן מובהק בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות, הן בקרב כלל המשתתפים (51% לעומת 45%, בהתאמה) והן בקרב תת-הקבוצה של המשתתפים שנבחרו לאיסוף דמים (56% לעומת 43%, בהתאמה). בקרב הבנים, המדלגים על ארוחת הבוקר, מבוגרים במקצת מאוכלי ארוחת הבוקר באופן סדיר. בקרב הבנות לא נמצא הבדל בגיל המשתתפות בין שלוש תבניות אכילת ארוחת הבוקר.

קשרים בין תבנית אכילת ארוחת-הבוקר לבין גורמי הסיכון למחלות לב וכלי הדם:

א.   בקרב הבנים אוכלי ארוחת הבוקר באופן שגרתי בהשוואה למדלגים על ארוחה זו:

 1. ה-BMI, נמוך יותר.
 2. סכום עובי קפלי העור נמוך יותר.
 3. היקף המותניים  נמוך יותר.
 4. סיבולת לב-ריאה טובה יותר.
 5. לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי נמוך יותר.
 6. ריכוז ה-LDL-כולסטרול, יחס סך הכולסטרול/HDL-כולסטרול ויחס LDL-כולסטרול/HDL-כולסטרול נמוכים יותר.
 7. ריכוזי גלוקוז ואינסולין נמוכים יותר והתנגודת לאינסולין קטנה יותר.

 ב.    בקרב הבנות אוכלות ארוחת-הבוקר באופן שגרתי בהשוואה למדלגות על ארוחה זו:

 1. ה-BMI נמוך יותר במקצת.
 2. סכום עובי קפלי העור נמוך יותר.
 3. סיבולת לב-ריאה טובה יותר במקצת.
 4. ריכוז האינסולין נמוך יותר והתנגודת לאינסולין קטנה יותר.

ג.     בקרב בנים בעודף משקל/שמנים אוכלי ארוחת-הבוקר באופן שגרתי בהשוואה למדלגים על ארוחה זו:

         1. סיבולת לב-ריאה טובה יותר.

     2. לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי נמוך יותר.

     3. ריכוז LDL-כולסטרול נמוך יותר וריכוז HDL-כולסטרול גבוה יותר.

     4. יחס סך הכולסטרול/HDL-כולסטרול ויחס LDL-כולסטרול/HDL-כולסטרול נמוכים יותר.

     5. ריכוז אינסולין נמוך יותר ותנגודת לאיסולין קטנה יותר.

בקרב הבנים במשקל תקין לא נמצאו הבדלים במשתנים השונים בין אוכלי ארוחת הבוקר לבין המדלגים על ארוחה זו.

ד.    בקרב בנות בעודף משקל/שמנות אוכלות ארוחת-הבוקר באופן שגרתי בהשוואה למדלגות על ארוחה זו:

 1. סיבולת לב-ריאה טובה יותר.
 2. לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי נמוך יותר.
 3. ריכוז שומנים גבוה יותר.
 4. ריכוזי LDL וHDL--כולסטרול נמוכים יותר.
 5. יחס סך הכולסטרול/HDL-כולסטרול ויחס LDL-כולסטרול/HDL-כולסטרול גבוהים יותר.
 6. ריכוז אינסולין זהה אך נמוך יותר בהשוואה לאוכלות ארוחת בוקר מזדמנות.
 7. התנגודת לאינסולין זהה, אך קטנה יותר בהשוואה לאוכלות ארוחת בוקר מזדמנות.

מסקנות החוקרים

הממצאים של המחקר בקרב בני נוער באירופה מאשש נתונים קודמים המצביעים על כל כך שלבני נוער האוכלים ארוחת בוקר באופן סדיר תכולת שומן קטנה יותר בגוף. הממצאים מראים גם כי צריכת ארוחת בוקר סדירה קשורה בסיבולת לב-ריאה טובה יותר ובפרופיל קרדיו-ווסקולרי בריא יותר, במיוחד בקרב הבנים. אכילה סדירה של ארוחת הבוקר עשויה גם לבטל במידה מסויימת את ההשפעות השליליות של עודף רקמת שומן על ריכוז LDL-כולסטרול בקרב הבנים.

תפריט נגישות